„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte Království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete. Běda vám, slepí vůdcové! Citujete Mistra Jana Husa: ‚Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdy až do smrti,‘ protože je výročí jeho upálení, a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na upálení Husa podíl.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří Husa zavraždili. Není divu, že si ho osobují humanisté; mnozí žijí více jako on než většina z vás, kdo jste byli pokřtěni ve jméno Trojjediného Boha.

Oháníte se Husem jako národním hrdinou, ale odmítáte se vzepřít a bojovat až na smrt proti tyranii falešného náboženství a bezzákoných ničemů, jako to udělal on.

Citujete ho o pravdě mezi svými čtyřmi stěnami, ale mlčíte o genocidě nenarozených, která kolem nás probíhá.

Nazýváte se jeho následovníky a dědici, ale pak se klaníte zbožštěnému monstru sekulárního humanismu a posíláte své děti, aby docházely do jeho indoktrinačních center, aby se učily, že pocházejí z opic, že jejich Spasitel nikdy neexistoval, a jak ve třinácti letech nasadit kondom.

Mluvíte o mučednictví, ale ve strachu, abyste nepřišli o dotace a pohodlí, mlčíte o tom, že dávno žijeme v babylonském otroctví – nevlastníme svůj majetek („Dobrý den, pane exekutor.“), svůj příjem („Pan Novák? Tady finanční úřad…“), své děti („Chápete, že vám můžu děti na místě odebrat?“), svůj čas ani svá vlastní těla („A máte na provoz téhle živnosti povolení?“).

Připomínáte Husovy vzdělávací snahy, ale kolik toho děláte pro to, abyste náš národ (a s ním všechny národy) naučili zachovávat všechno, co Kristus přikázal (Matouš 28:20), a to v každé jedné myšlence (2. Korintským 10:5)? Ne, neptám se na vaše nedělní sezení ve sboru nebo kostele – mluvím o učedničení národů.

Velkolepě básníte o bránění pravdy, ale nepostavíte se za pravdu toho, že člověk je stvořen k Božímu obrazu (Genesis 1:27), a nikdo ho proto nemá právo zavraždit (Genesis 9:6), i kdyby byl sebevíc nechtěný (Exodus 21:22-25); že manželství je Bohem ustanovené jako smluvní svazek jednoho muže a jedné ženy (Matouš 19:3-6); že socialismus je loupež (Exodus 20:15); že inflace je něco, co Bůh nazývá ohavností (Přísloví 11:1).

Kážete o ‚čistotě víry‘, ale ignorujete, že zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je ve svatosti se zastávat slabých a utlačovaných (Jakubův 1:27); místo toho ji měříte podle nedělních docházky a účasti na akcích. Kolik vás letos stojí English Campy, víkendovky, LEGO projekty a mládežnické pobyty? A kolik jste dali na péči o sirotky, vdovy, nemocné, postižené a přistěhovalce? Kolik jste toho udělali v boji proti rasismu, fašismu a ageismu?

…a nakolik vám teď kypí žluč? Jestli hodně, je to proto, že jste zanedbali závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti, navenek se zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.“

V Kristu je naděje a odpuštění. Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás