„Nejvyšší soud“ (NS) rozhodl, že „pozemky, které by stát patrně musel kvůli veřejnému zájmu vyvlastňovat, nelze vracet v rámci církevních restitucí“ (https://tinyurl.com/y76y96jf). Chudáček stát, že, děti? Nemá na výběr. „Musel by. Kvůli veřejnému zájmu.“ Víme?

Nic nezáleží na tom, že právoplatný majitel pozemků byl ochotný „zřídit kvůli silnici věcné břemeno a v budoucnu nehodlá stavbě bránit“. „Nejvyšší soud“ si i přesto nárokuje božská práva prohlásit, že přikázání „Nepokradeš“ zjevně neplatí – inu, uvidíme, jak mu to projde u soudu Nejvyššího, který jasně řekl „Běda těm, kdo vydávají zlá ustanovení!“ (Iz 10:1).

Stručně si to shrňme:
Šelma komunismu si, mimo jiná zvěrstva, troufala popírat, že „Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé“ (Žalm 24:1). Země, celý svět a všichni jeho obyvatelé podle ní patřili státu, a tak se satanská modla „vůle pracujícího lidu“ nebála požadovat lidské oběti – ať už šlo o popravy politických vězňů, rozdupané sny a životy disidentů a nedostatečně nadšených uctívačů nebo loupeže majetku (pod rouškou eufemismu „vyvlastnění“), který dávaly dohromady celé generace… samozřejmě v rámci „veřejného zájmu“.
Když v noci 9.11. 1938 vzplály židovské obchody, když příslušníci SA věšeli Židy na lampy, když je vyháněli z jejich domů a zabírali jejich majetky, bylo to samozřejmě v rámci „veřejného zájmu“.
„Veřejný zájem“ byl důležitější než „nezabiješ“, „nepokradeš“ nebo „nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“. Milada Horáková by mohla vyprávět… až na to, že nemůže, protože i jí dala modla „veřejného zájmu“ na krk oprátku.

Poté, co zbožštěný totalitářský stát představovaný rudou sviní… chci říct, lvem pod rudou hvězdou, padl, světe, div se… až nápadně by se mohlo zdát, jako by se modla oprášila, přeleštila a pokračovala ve svém falešném náboženství.
Mohlo by se zdát, že místo toho, aby stát právoplatným majitelům vrátil to, co jim uloupil, a přidal Bohem ustanovenou náhradu, kterou zloději mají povinnost zaplatit, dál si hraje na Boha a předstírá, že mu „patří země a vše, co je na ní“, a že proto tam, kde uzná za vhodné, může přijít a „vyvlastňovat“, neboli, jak už jsme řekli, loupit.
Ale to je všechno, samozřejmě, jenom zdání, protože žijeme ve šťastné a svobodné zemi.
Kdyby to totiž zdání nebylo, určitě by bylo na místě upozornit, že loupež, na kterou dostanete papír, který někdo podepsal hodně drahým perem a dal na něj fešné razítko, není o nic méně loupeží.
…tohle je ale, samozřejmě v rámci „veřejného zájmu“, naprosto něco jiného.

Nicméně, tam, kde je „veřejný zájem“ představovaný zbožštěným státem důležitější než přikázání, která Bůh sám svým prstem vyryl do kamene, si nikdo z nás nemůže být jistý ani svým životem, zvlášť jestli se budeme ochotní Božích přikázání držet.
Být věrný Bohu znamená muset tváří v tvář totalitářské bestii říct „Na to nemáš právo. Nemáš právo loupit a odvolávat se na ‚veřejný zájem‘, protože tím skutečným veřejným zájmem je poslušnost vůči Stvořiteli tohoto světa.“ A nemůžeme se divit, když se prioritou bestie stane, abychom byli umlčeni. …samozřejmě v rámci „veřejného zájmu“. Milada Horáková by mohla vyprávět… až na to, že, jak už jsme říkali, nemůže.

Ale třeba bychom našli jiného vypravěče. Akán ze sedmé kapitoly knihy Jozue by mohl vyprávět, jak Bůh bere vážně, když někdo vztáhne ruku na majetek, který Mu byl zasvěcen. …až na to, že nemůže. A další, kdo o tom nemůže vyprávět, jsou přívrženci Jindřicha VIII. Když Jindřich VIII v roce 1536 zahájil tažení proti katolické církvi, jedním z jeho důsledků bylo, že v rámci „veřejného zájmu“ vyvlastnil majetek Církve a rozdělil ho mezi 630 rodin, které ho podporovaly. V roce 1632 už z těchto 630 rodin existovalo jen 14.

Veřejným zájmem není porušovat Boží přikázání a bouřit se proti Ježíši Kristu, který je Král králů a Pán pánů, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, a přijde soudit živé i mrtvé.
Veřejným zájmem je poslušnost vůči Božím přikázáním v každé oblasti života. Pro všechny z nás by bylo dobře, aby si to „Nejvyšší soud“ co nejdříve uvědomil.
Veřejným zájmem není tyranie totalitářského státu, ale svoboda a věčný život pod vládou Krále Krista.
Veřejným zájmem je pokání. A to musí začít u nás. Ale nesmí tam skončit.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás