Prahou před pár dny prošel v rámci Prague Pride duhový pochod LGBT(BBQ) aktivistů a příznivců, tak jsem si na jeho počest na Facebooku změnit gender na „útočná helikoptéra Apache“… ale k věci.

Co nám Prague Pride jakožto křesťanům říká?
Mohli bychom se pozastavit nad tím, jak ironické je, že LGBT komunita si bere za symbol duhu, tedy symbol Boží milosti a smlouvy s Noem poté, co Bůh nechal celý svět a téměř všechny lidi utopit kvůli jejich hříšnosti.
Mohli bychom se ptát, jak je možné, že tak početně zanedbatelná menšina má tak velký vliv ve společnosti, zatímco Kristovi následovníci, kteří byli vysláni učedničnit národy na základě Kristovy všeobjímající autority (Mt 28:18-20), jsou poměrně úspěšní jen v šoupání nohama. Že by to bylo proto, že jedním z hesel, které se na pochodu objevilo, bylo „Nepřizpůsobuj se, měň společnost“ – zatímco zpoza neděleních kazatelen zaznívá něco na úrovni „Buď dobrý člověk. Jo, a čti si Bibli“?

Musíme si uvědomit, že homosexualita není příčinou Božího soudu – je jeho důsledkem: „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. … Ačkoli poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha ani Mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. … vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. PROTO JE BŮH VYDAL DO POTUPNÝCH VÁŠNÍ. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení“ (Ř 1:18-27).

Prague Pride nám tedy ukazuje, že naše země je pod Božím soudem, že naši bližní jsou vydáváni svému hříchu, že na ně kvůli tomu přichází Boží hněv… a Církev mlčí. Nekáže, že v Kristu, ukřižovaném a vzkříšeném Božím Synu, je odpuštění hříchů, že právě On je Cesta, Pravda a Život. Nevolá žíznivé k vodám nového, věčného života. Tak dlouho byla neposlušná vůči Bohu, že už ani neví, že v poslušnosti vůči Němu je požehnání pro jednotlivce i společnosti, ale že ve vzpouře proti Jeho ustanovením je prokletí, vezdejší i věčné. Odmítá milovat svého bližního. Jaké to překvapení.

…možná se ale najde několik internetových válečníků, kteří jsou ve stínech svých profilů velmi otevření o tom, že Písmo říká „S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost“ (Lev 18:22). „Ohavnost“ je, což by jistě nikdo nečekal, velmi silný výraz, který Písmo používá jen u obzvláště vážných hříchů. Pojďme se tedy podívat, co nám Boží Slovo o ohavnosti říká dál…

„Neměj ve svém měšci dvojí závaží, velké a malé. Neměj doma dvě míry, velkou a malou. Měj závaží správné a spravedlivé, měj míru správnou a spravedlivou, aby se prodloužily tvé dny v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Neboť pro Hospodina, tvého Boha, je OHAVNOSTÍ každý, kdo dělá takové věci, každý, kdo páchá špatnosti.“
(Dt 25:13-16)

„Falešné váhy jsou pro Hospodina OHAVNOSTÍ, milé je Mu správné závaží.“
(Př 11:1)

„Váhy i spravedlivé misky patří Hospodinu, každé závaží v měšci je Jeho dílem. Pro krále je OHAVNOSTÍ páchat ničemnost, protože trůn bude pevně stát skrze spravedlnost.“
(Př 16:11-12)

„Dvojí závaží a dvojí míra, obojí je pro Hospodina OHAVNOSTÍ.“
(Př 20:10)

„Pro Hospodina je OHAVNOSTÍ dvojí závaží, falešné váhy nejsou dobré.“
(Př 20:23)

…když si uvědomíme, že Izraelci platidla odvažovali (Gen 23:16), míry, váhy a závaží jsou označením pro platidla v kontextu spravedlivého obchodování. Jak asi v tomhle světle obstojí české ničím nepodložené peníze a stát, který si nárokuje božské schopnosti toho, že svým slovem dokáže stvořit hodnotu z ničeho (čti = tiskne bezcenné papírky, kterým říká peníze, a tvrdí, že mají nějakou cenu)? (Ano, je to řečnická otázka.)

Kolikrát asi za posledních 50 let v českých sborech zaznělo kázání o OHAVNOSTI inflace? O tom, že Boží Slovo hovoří o OHAVNOSTI cinklých platidel více než o homosexualitě? Kolik klávesnicových gerojů se asi věnuje inflaci?

Český stát nepřestává olupovat každého jednoho občana skrze vyrábění bezcenných „peněz“, které jen dál a dál snižují hodnotu toho, co v přítomnosti máme a co bychom chtěli (a máme biblickou povinnost – Př 13:22) ušetřit na své stáří a pro své děti a vnoučata. Každá vybájená bankovka je loupeží a ohavností před Hospodinem – celá naše měnová politika stojí na tom, že jsme a budeme ohavní Bohu. Opravdu není lepší místo, kde bychom mohli být. Potenciálně ještě tři a půl metru před rozjetým nákladním vlakem…

A Církev? Netuší, o čem je řeč. Nevyzývá národ k pokání. Naši bližní jsou denně olupováni, denně jsou vydáváni svému hříchu, denně na nás kvůli tomu dopadá Boží hněv… a Církev mlčí. Odmítá milovat svého bližního. Jaké to překvapení. Křesťané upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě … vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili státu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Proto teď nepoznají Boží soud, ani kdybyste jim vypíchli oko duhovým praporkem.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás