Před pár dny to bylo 49 let, kdy do Česka vtrhli uctívači všepožírajícího boha socialismu, kdy pod palbou okupantů znovu tekla česká krev, kdy pásy okupačních tanků znovu drtily těla nevinných, kdy okovaná bota socialistického etatismu znovu přidupla obličej svobody na chodník. Samozřejmě, vše v rámci spřátelené pomoci a ve veřejném zájmu.

Jedna z věcí, kterou se můžeme z dějin naučit, je, že lidé nejsou schopní se učit z dějin. Zjevně nestačí, že Češi a Slováci prožili prakticky polovinu minulého století pod socialistickou tyranií, ať už ve spárech orlice národního socialismu, nebo v pařátech vodkou podnapilé medvědice socialismu sovětského. I tak nepřestáváme volat, že stát se má povinnost o nás starat, že musí jednat v zájmu většiny, i kdyby to mělo znamenat porušování Božích přikázání jako „Nepokradeš“ (https://antiteze.cz/2017/08/20/krik-do-tmy-06-opravdu-je-loupez-verejnym-zajmem/). Sovětský Ivan je zjevně pořád tady, i se svým tankem.

Aby bylo jasno, o čem mluvím, pojďme v rychlosti podívat do Manifestu komunistické strany, jaké jsou podle soudruha Marxe pilíře socialismu, aneb co sem Ivan vlastně původně jel prosazovat:

1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu. ✓
O loupení majetku celých generací jsme se zmiňovali už o dva odstavce výš… věřím, že není třeba se opakovat.

2. Silně progresivní daň. ✓
…tedy, s výjimkou platů politických elit a jejich trafikantů. Možná si to ✓ škrtněte…

3. Zrušení dědického práva. (✓)
Tak daleko ještě nejsme… a od dědické daně si teď dokonce dáváme přestávku. To je ale hezké, že? Naše úspory s každou inflací vybájenou bankovkou ztrácejí na hodnotě, naše šedesátiprocentní zdanění toho moc pro děti nenechává… ale, Bohu díky, smrt je v Česku pořád ještě víceméně zadarmo.

4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů. ✓
Haha, nejen jich. Jen si zkuste rebelovat natolik, že někde zapomenete zaplatit pokutu za špatně štípnutý lístek v MHD. Pánové se žlutými samolepkami se rozhodně nebudou stydět vám nejen zkonfiskovat majetek, ale poslat vás hluboko do mínusu. Samozřejmě, ve veřejném zájmu.

5. Soustřední úvěrů v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem. ✓
…na téma vtipných, národní bankou rozdávaných papírků, o kterých předstíráme, že mají hodnotu, už jsme mluvili jindy a jinde (https://antiteze.cz/2017/08/20/krik-do-tmy-07-je-to-ohavnost/). Teď stačí velké a jasné ✓.

6. Soustředění dopravy v rukou státu. ✓
Sice ještě, je co dohánět, ale ČD, ČSAD, hocijaká MHD a Dopravní úřad se dávají poroučet.

7. Zvýšení počtu národních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace pozemků podle společného plánu.
Není to, co to bývalo. S tím, co všechno řídí plošné zdanění, plánování, nařízení, dotace a omezení ze strany Velké sestry s modrou vlajkou se spíše blížíme fašistické ekonomice. Hip hip hurá. Místo socialismu jsme vyfasovali jeho ošklivější sestru s knírkem pod nosem.

8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství.
Hurá! Tohle se nás netýká! Mnozí už dneska totiž nemusejí pracovat, protože je náš natřikrát milovaný systém živí z peněz, které uloupil jiným.

9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem. (✓)
Těžko říct. Znamená to, že ve městech budou burani a chlívy a na vesnicích paneláky a bytovky? Pak jsme uspěli. Znamená to, že vesnice ztratí svou identitu, že jejím ústředním centrem přestane být kostel, že se na vesnicích zpřetrhají generace utužovaná pouta a vztah lidí k půdě a přírodě a tradicím? I pak jsme uspěli…

10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí. Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě. ✓
Říkal tu někdo „povinná školní docházka“ a „státní školy“? Já si to myslel.

Rozhodně si můžeme gratulovat. Ivan žere a koza zůstává celá… nebo spíš, tanky zůstávají v Moskvě. Hurá. A já tak přemýšlím… proč Církev mlčí?

Nikdy v jejích dějinách to tak nebylo. Socialismus pro Církev nikdy nebyl politickým názorem – vždycky pro ni byl hříchem. Tuhle realitu velmi jasně odrážejí i samotná reformační vyznání: Devětatřicet článků víry v 38. článku, Belgické vyznání víry v 36. článku, Westminsterské vyznání víry v k. 26, č. 3, atd.; a pro pořádek, papežská encyklika Divini redemptoris (jejíž podtitul zní „O bezbožném komunismu“) odsuzuje socialismus stejně ostrými slovy jako jen o pět dní starší encyklika Mit brennender Sorge („S palčivou starostí“) odsuzuje nacismus.

„Socialismus je v konfliktu s učením, že člověk je nositelem Božího obrazu, a tak je zodpovědným stvořením, které je jako jednotlivec vykazatelné Bohu. Křesťan nesmí pohrdnout žádnou částí svých osobních, smluvních, Bohem ustanovených povinností a závazků tím, že by je postoupil státu.
Socialismus je v konfliktu s prvním přikázání [Desatera] v tom, že dává před Bohem přednost státu jako nejvyšší autoritě člověka. Bůh, ne stát, je nejvyšším dobrodincem. Socialismus však zastává pravý opak, protože dělá ze státu rozdělitele majetku a ustanovitele pravidel života. Lidé jsou pak okolnostmi donuceni upínat se v otázkách materiálního zabezpečení ke státu, ne k Boží prozřetelnosti.
Socialismus je v konfliktu s osmým přikázáním [Desatera], které trvá na legitimitě soukromého majetku, zakazuje jakoukoliv formu krádeže tohoto majetku a požaduje od jednotlivců jeho věrné správcovství.
Socialismus je v konfliktu s desátým přikázáním [Desatera], které zakazuje veškeré závidění majetku bližního a jakýkoliv koncept státního přerozdělování majetku, které je základní a nejdůležitější pozicí socialismu.
Socialismus prosazuje centralizaci moci, která je záměrem a cílem Satana i obou šelem, které vystupují z moře a země ve Zjevení 13. Navíc, obhajuje představu ‚jednoho světa‘, který bezpochyby bude pod nadvládou antikrista; tento koncept proto nesmíme ani v nejmenším obhajovat či jakýmkoliv způsobem a do jakékoliv míry podporovat.
… je proto bezpodmínečně nutné, aby náš lid chápal socialismus jako to, čím je: jako ďábelské zlo.“

…tyto řádky jsou citací výnosu synodu Křesťanské reformované církve (Christian Reformed Church) z roku 1966 a představovaly prakticky jednomyslné přesvědčení historické církve. Kolik dnešních „reformovaných“ či „protestantských“ kazatelů takto hovoří? Kdy jste naposledy slyšeli kázání na téma nepřijatelnosti sociálního státu, vyvlastňování nebo satanské míry zdanění v ČR? …já si to myslel.

Kristus, Boží Syn, se narodil z panny, prožil dokonalý život, zemřel za hříšníky, třetího dne vstal z mrtvých a teď sedí po pravici Otce, odkud vládne světu jako právoplatný Král, který jasně říká, že socialismus je satanské falešné náboženství. A naši otcové ve víře to moc dobře věděli. Je čas vrátit se k dědictví reformace – nebo alespoň historického katolicismu. Nebo… pro začátek možná stačí k přikázání „Nepokradeš.“

A proto, „Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša!“

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás