Právo. Spravedlnost. Svoboda. Milosrdenství.

Jak je možné, že tato slova nejsou synonymem ke slovu křesťanství? Jak je možné, že když se začne hovořit o právu, spravedlnosti, péči o imigranty nebo konfrontování tyranů, křesťané se začnou ošívat, že „to je politika“? Ne, není. Je to láska k bližnímu a poslušnost vůči Bohu. Církev, která nekonfrontuje zlo, bezpráví a modlářství kolem sebe, která aktivně nebojuje v kultuře za práva utlačovaných a za prosazování Božích standardů spravedlnosti, nemá důvod si myslet, že je církví, ať už se v neděli bratr kazatel modlí sebedojemněji a ať už je na stole vzadu sebevíc buchet.

Aby člověk dokázal tuto pravdu přehlížet, musí se opravdu snažit. Písmo totiž jasně říká, že…

…Boží lid má od počátku povinnost prosazovat spravedlnost a právo:
Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním sblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl.
(Gen 18:18-19)

…definicí „zbožné sestry“ je mimo jiné to, že:
Svou dlaň otvírá chudému, své ruce vztahuje k nuznému.
(Př 31:20)

…Bůh neposlouchá a nenávidí modlitby těch, kdo neusilují o právo a aktivně nebojují za utlačované, sirotky a vdovy:
Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám: Vaše ruce jsou plné krve. Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy.
(Iz 1:15-17)

…ten, kdo nebojuje za práva chudých, příchozích, sirotků a vdov, nezná Boha:
Toto praví Hospodin: Vykonávejte právo a spravedlnost, vysvoboďte okradeného z ruky utlačovatele. Neutiskujte příchozího, sirotka ani vdovu a nejednejte s nimi násilně. Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev. … Pomáhal získat právo chudému a nuznému, tehdy bylo dobře. Neznamená toto znát mě? je Hospodinův výrok.
(Jer 22:3, 16)

…Bůh nenávidí a odmítá uctívání těch, kdo neprosazují právo a spravedlnost ve veřejné sféře:
Nenáviďte zlo a milujte dobro, ustanovte v bráně právo! … Odstraň ode mě hluk svých písní, zvuk tvých harf nechci slyšet. Ale ať se valí právo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok.
(Am 5:15, 23-24)

…Bůh od nás požaduje, abychom usilovali o právo a starali se o potřebné:
Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: Jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
(Mi 6:8)

…ti, kdo zanedbávají právo a milosrdenství jsou prokletí:
Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat.
(Mt 23:23)

…skutečná křesťanka je známá tím, že pomáhá lidem v tísni a aktivně usiluje konat dobro i daleko za hranicí vlastní rodiny:
Je známá dobrými skutky … pomáhala lidem v tísni, … šla za každým dobrým skutkem.
(1. Tim 5:10)

…kdo nežije podle Božím zákonem daných standardů a nestará se o vdovy a sirotky, lže si a jeho zbožnost je falešná:
Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. … Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.
(Jk 1:22, 25, 27)

„No, moment, ale já chodím v neděli a ve středu do sboru, vařím, mám děti… nemám na to čas a prostor.“
To je opravdu nezáviděníhodná pozice, nemít čas a prostor na to, co Bůh požaduje, abychom dělali. Nemít čas a prostor na skutečnou zbožnost. Nemít čas a prostor na to, abychom znali Boha a aby naše modlitby neměl v nenávisti jako falešnou zbožnost.
Faktem totiž je, že ten, kdo je ospravedlněný poslušnou vírou v Krista, ukřižovaného a vzkříšeného Božího Syna, koná spravedlnost a právo. Bible nezná kategorii spaseného křesťana, který aktivně neusiluje o právo a spravedlnost:

Dítky, ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako On je spravedlivý. (1. J 3:7)

A spravedlnost není vágním čímsi – zjevuje nám ji standard dokonalého, svatého, spravedlivého Božího zákona svobody (Ř 7:12). Proto Ježíš řekl:

Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.
(Mt 5:20 + 5:17-19)

Farizeové ignorovali standardy Božího zákona pro své tradice (Mt 15:3) a zanedbávali péči o potřebné – ani zdaleka však tolik jako dnešní křesťané.

Když se podíváme na verše výše, proč si vůbec myslíme, že známe Boha a že jsme s Ním usmířeni? Ne, nejsme spaseni svými skutky – ale spravedliví činí spravedlnost. Jestli nejsme lidé Bohem definovaného práva, spravedlnosti, milosrdenství a svobody, nemáme důvod si myslet, že strávíme věčnost jinde než v pekle.

Tak ať vám nedělní buchta nezaskočí. Do pekla není důvod pospíchat.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás