Facebook se hemží debatami a kontroverzemi a hromadným blokováním a vyhazováním z přátel. Proč? Blíží se volby. A, jako obvykle, zase se objevují prohlášení a obhajoby toho, že „Víš jak, volím menší zlo…“ Chci tedy předložit několik biblických argumentů, proč dává smysl a je správné, aby křesťané používali tuto argumentaci a logiku. V následujících pasážích používám překlad BPK21 (Bible pohodlného „křesťanství“ 21. století):

1) Exodus 1:15-17: „Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním bábám – jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa – toto: ‚Když pomáháte při porodu Hebrejkám, hleďte na porodní stoličku: Bude-li to syn, usmrťte ho, bude-li to dcera, ať zůstane naživu.‘ Porodní báby se však bály Boha, a tak si vybraly menší zlo a zabíjely jen dva chlapce ze tří.“

2) Deuteronomium 1:13: „Vyberte si ve svých kmenech moudré, rozumné a znalé muže… a nebo prostě menší hlupáky, lháře a gaunery, zas až tolik na tom nesejde.“

3) Žalm 1:1: „Blahoslavený je muž, který, když není zbytí, žije podle rady ničemů, zastaví se na cestě hříšníků (ale jen tak trošku) a usedne v zasedání posměvačů, když to tedy jinak nejde.“

4) Přísloví 1:10: „Můj synu, kdyby tě hříšníci lákali, přivoluj jen k tomu menšímu zlu!“

5) Izajáš 10:1: „Běda těm, kdo vydávají zlá ustanovení, a těm, kdo předpisují trápení, tedy pokud se nejedná o koaliční politiku a přijatelný kompromis, to je něco jiného.“

6) Daniel 3: „Šadrak, Méšak a Abed-nego prohlásili: ‚Nabúkadnesare, tvé obří, odporné, modlářské soše se klanět nebudeme.‘ A po chvíli dodali: ‚Nemáš nějakou menší? Tam bychom se určitě dohodli…‘“

7) Daniel 6: „Když král Dareios vydal zákaz modliteb k jiným bohům, než k němu, Daniela ani nenapadlo, že by se třikrát denně modlil u otevřeného okna, kde ho každý viděl, ale na měsíc se přestal modlit. To přece člověka nezabije.“

8) Matouš 12:30: „Ježíš řekl: ‚Kdo není se Mnou, je proti Mně, ale v politice je to fakt šumák.‘“

9) Římanům 3:28: „Někteří tvrdí, že říkáme: ‚Čiňme menší zlo, aby přišlo dobro,‘ – no, a mají recht.“

10) 2. Korintským 6:14: „Klidně se zapřáhněte do cizího jha s nevěřícími, ale jen do toho menšího. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Když na to přijde, celkem dost, že jo?“

…doufám, že jsem pointu vyjádřil dostatečně jasně. Jak řekl Charles Spurgeon – „Ze dvou zel si nevyber ani jedno.“
Mohli bychom se samozřejmě věnovat celé řadě dalších otázek. Například tomu, proč má Bůh přísné požadavky na své služebníky v Církvi (1. Timoteovi 3:1-13; Titovi 1:7-9), ale proč podle některých zjevně nemá přísné požadavky na své služebníky ve státě, ač list Římanům 13 používá stejný výraz (diákon) pro obě skupiny. Kdo z obhájců „menšího zla“ dokáže tuhle otázku zodpovědět? …nehlaste se všichni.

Jako křesťané nemáme právo na kompromisy – a z každého svého rozhodnutí, včetně těch volebních, se budeme Bohu zodpovídat v poslední den.
Jako křesťané nemáme právo na kompromisy – ať už jako voliči nebo jako politici.
Jako křesťané nemáme právo na kompromisy – nesmíme si dovolit podpořit někoho, kdo ze všech sil nebojuje za zastavení masakru našich nenarozených bližních a za usměrnění státu do jeho Bohem daných, dobrých, prospěšných, svatých, spravedlivých, nesocialistických, neinflačních a neetatistických hranic.
Jako křesťané nemáme právo na kompromisy – a dokud si to neuvědomíme, názory křesťanských voličů a agenda křesťanských politiků budou dál irelevantní, rozmělněné a rozteklé jak týden starý vlašák a budou výsměchem Kristu. A hlasy těchto rozteklých nevěrníků potečou do kapes uctívačů sekulárního humanismu.

Jako křesťané nemáme právo na kompromisy.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás