Nemá cenu chodit okolo horkého kebabu: Česko je jednou z nejrasističtějších zemí v Evropě. Nebo, přeložme si to do biblických termínů: zemí, kde je dobrým vlasteneckým zvykem vraždění nositelů Božího obrazu v srdci na základě toho, kde se narodili, nebo kolik mají melaninu.

Buďme konkrétnější: Podle několik let starého výzkumu CVVM a Eurobarometru si každý druhý Čech (48 %) myslí, že je v Česku příliš mnoho cizinců. Já souhlasím. Jen bych si přál, aby dotyční Češi byli konzistentnější. Proč? Protože všude, kam se jen podívám, Čech vedle Čecha, přivandrovalec vedle přivandrovalce. „Praotce Čecha v Čechách nechceme!“ Možná, že až ta slovanská náplava opustí srdce Evropy, zase to tu začne nějak vypadat…

Ale k věci.
Každý druhý Čech si myslí, že v ČR je příliš mnoho cizinců.
Více než tři ze čtyř Čechů mají negativní vztah vůči Romům.
Osm z deseti Čechů se domnívá, že cizinci jim berou pracovní místa (což svědčí o nesporných kvalitách těchto Čechů, jestliže jim člověk bez zázemí a znalosti jazyka dokáže „vzít práci“).
Devět z deseti Čechů označuje vztahy s Romy za špatné.
Jen jeden z deseti Čechů by neměl problém z toho, kdyby jeho dítě mělo vztah s Romem.
Jen každému třetímu Čechovi by nevadilo s Romem pracovat.
Podle každého čtvrtého Čecha představují cizinci žijící v ČR velkou hrozbu (ohrožují náš Lebensraum svým kung-paem, svými večerkami a tak).
O nedávné hysterii okolo uprchlíků a o antiimigračním Polojaponci ani nemluvě.

Mohli bychom se věnovat tomu, jakou roli v tom všem hraje mediální masáž nebo třeba to, že „Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní, ale spravedlivý je jistý jako mladý lev“ (Přísloví 28:1).
Nebo tomu, že Bůh říká, že utlačovat přistěhovalce a omezovat jeho práva je jistou cestou k prokletí a smrti kultury (Leviticus 19:33-34; Exodus 22:20-23; Deuteronomium 27:19), ale že Bohu poslušným národům je přistěhovalectví požehnáním (Izajáš 60:2).
Nebo tomu, že bojovat za právo a spravedlnost a zastávat se utlačovaných a příchozích znamená znát Boha (Jeremiáš 22:3, 15-16), ale že křivdit přistěhovalcům je v Božích očích podobné či stejné zlo jako čarodějnictví nebo cizoložství (Malachiáš 3:5).
Nebo tomu, že dobrá zpráva o Kristu, ukřižovaném a vzkříšeném Božím Synu, který zemřel za hříšníky, boří všechny etnické, národností a indentitářské bariéry (Galatským 3:27-28; Efezským 4:11-14; Koloským 3:11).

A nebo se prostě můžeme zeptat… kde je Církev? Kde je sůl země a světlo světa? Většinově sdílí další pěkné nové videjko od Ortelu, blekotá o svatováclavských hodnotách a holedbá se, že „není politicky korektní“.
Česko přetéká hříchem rasistické nenávisti… a kde jsou následovníci Toho, který v Lukáši 10 dával za příklad lásky k bližnímu Samařana (tedy, na naše poměry, Roma z východního Slovenska)?
Kde jsou ti, kdo mají plné… řeči toho, že „Jsme tu proto, abychom kázali evangelium“? Kde tedy jste? Nelžete si do kapsy. „Nemůže být ukryto město ležící na hoře“ (Matouš 5:14).
Ale já, ať dělám, co dělám, nevidím vás. Nevidím vaše světlo. Neslyším to vaše evangelium, které konfrontuje každý hřích. Kde je vaše konfrontace všudesahající xenofobie, manipulativní propagandy, státních regulací a hrdinných křižáckých válečníků, kteří jako by vypadli z manuálu Hitlerjugend?

Předpokládám, že prostě jen neumím hledat. Prakticky nemine týden, kdy by váš sbor neadresoval hřích, který se týká 9 z 10 Čechů, kdy by nepromlouval do světa okolo o Kristem požadované a nanejvýš jasně ukázané lásce k příchozím.
Váš sbor charakterizuje láska k sirotkům, vdovám, přistěhovalcům a etnickým menšinám.
Kdybych viděl to, jak se ve společnosti zasazujete o Bohem definované právo a spravedlnost, jak se jak lvi rvete za práva utlačovaných a přistěhovalců, měl bych jasno, že skutečně znáte Boha.
Vaše světlo září široko a daleko, a tak všichni ve vašem městě a okolí a na sociálních sítích moc dobře vědí, že mezi křesťany nemají rasismus a xenofobie místo.
A protože vaši kazatelé vás věrně vystrojují k dílu služby (Efezským 4:12), den za dnem jste jako jednotlivci i jako sbor efektivnější v této službě, a tak vás a vaše poselství etnického usmíření v Kristu jednoduše nelze přehlédnout.

 

Že?

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás