Žijeme v nebezpečné době. Potřebujeme, aby nás stát ochránil, aby se o nás postaral, vždyť právě proto tady je. Je potřeba zakázat (nebo alespoň ještě mnohem více omezit) držení střelných zbraní, než někomu cvakne a půjde střílet do nějakého obchodního centra. A nesmíme k nám pouštět uprchlíky, je to jeden džihádista vedle druhého… Jde tu o národní bezpečnost! 

Ano, zakažme zbraně. Je tu alespoň pět dobrých důvodů:
1) Jakmile budou ilegální, nebudeme se jich muset bát. Však právě tak jsme všechny zachránili před tvrdými drogami. Stačilo je zakázat a problém se vyřešil…
2) Všichni víme, že tam, kde jsou zbraně zakázané, je nejbezpečněji. Však, ke kolika útokům došlo na policejních stanicích a na střelnicích, když tam zrovna cvičí zásahová jednotka a je to tam samopal vedle samopalu? Člověk je ani spočítat nedokáže. Oproti tomu třeba na amerických školách, které jsou jasně a nekompromisně vyznačené jako zóny bez zbraní, se nikdy nic špatného nestalo. Vrazi a šílenci, kteří jsou připraveni zabíjet, totiž máloco respektují tolik jako cedulku „Zákaz vstupu se zbraní“.
3) Odzbrojení populace je cestou ke svobodě a bezpečí. Právě proto bylo jedním z prvních kroků takových válečníků za osobní svobodu, jako byli Adolf Hitler, Josef Stalin, Fidel Castro, Idi Amin, Mao Ce-tung, Pol Pot nebo Kim Čong-il.
4) Ježíš krátce před svým ukřižováním vůbec neřekl svým učedníkům „Kdo nemá [meč], prodej svůj plášť a kup meč“ (L 22:36), a tak rozhodně nepotvrdil biblický důraz na oprávněnou sebeobranu (Ex 22:1). A už vůbec ne do té míry, kdy by podle Něj bylo legitimní prodat svou jedinou noční pokrývku (Ex 22:25-26), aby si člověk obstaral prostředky na to, aby ochránil sebe a své bližní. A, pro kontext, málem tu není řeč o dlouhém noži na porážení zvířat, od slova „vylít něčí vnitřnosti na chodník“. Je libo tuto alternativu?
5) Rozhodně nám všem bude k dobrému, když stát půjde dál a dál za své Bohem vytyčené hranice, bude se protivit Ježíšovým slovům a nárokovat si, že dokáže stanovit standardy lépe a moudřeji než Král králů a Pán pánů. 

…no, a jestli si ten šílenec vezme do ruky nůž, zakážeme nože. A sekery. A auta, hlavně auta (včetně těch nákladních). Šroubováky, ty taky. Věřte mi, zákazy opravdu jsou cesta… a vůbec nejsou vždycky o několik kroků pozadu. A ne, vůbec nejsou nesmyslnou komplikací a omezováním svobody, které stejně v důsledku nic neřeší. …protože zabíjení lidí zatím zakázané není… nebo tak… jinak by to lidé nedělali… ne? 

…a to samé platí o uprchlících. Stačí přijít s dostatečnou porcí zákazů a v Česku budou jen lidé, kteří jsou hodní. No fakt.

A navíc, Bible hovoří velmi jasně: 
1) „Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek, zjednává právo sirotkovi a vdově, miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv. Proto milujte příchozího…“ (Dt 10:16-19).
2) „Nebudeš utiskovat příchozího ani ho nebudeš utlačovat, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi. Žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. Jestliže bys ho přece utlačoval, takže by ke Mně úpěnlivě volal, jistě vyslyším jeho volání, vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže se vaše ženy stanou vdovami a vaši synové sirotky“ (Ex 22:20-23).
3) „Proklet buď ten, kdo převrací právo příchozího, sirotka a vdovy“ (Dt 27:19).
4) „Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přísahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí příchozímu a nebojí se Mě, praví Hospodin zástupů“ (Mal 3:5).
5) „Otce a matku v tobě znevážili, příchozímu uprostřed tebe působili útlak, sirotka a vdovu v tobě utiskovali. Lid země se dopouštěl útlaku, uchvátili lup, utiskovali chudého a nuzného a bezprávně utlačovali příchozího. I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem. Vylil jsem tedy na ně své rozhořčení, skoncoval jsem s nimi ohněm své zuřivosti, uvalil jsem jejich cestu na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina“ (Ez 22:6-7, 29-31). 

Ano, vskutku tu jde o národní bezpečnost.
Dokud nám bude vládnout bezbožný strach a řešení budeme hledat pod sukní maminkovského státu, dokud náš „zájem o národní bezpečnost“ povede jen k pošlapávání Bohem daných standardů práv a svobod, bude jen hůř.
Dokud budeme spásu hledat v lidských zákazech a příkazech, vždy to povede jen ke smrti, vezdejší i věčné.
Dokud naše paranoidní sobectví bude mít za důsledek rozkvět obchodu s otroky, bujení hnědokošilaté rétoriky a umírání mnohých kvůli nedostatku péče, každý den si budeme zatloukat jen další a další hřebíky do rakve.
Dokud bude Církev mlčet, má na rukou krev nás všech. 

„Zdalipak se zatroubí na beraní roh ve městě a lid se netřese? Zdalipak nastane zlo ve městě, aniž by jednal Hospodin?“ (Am 3:6)

Hospodin je ten jediný, kdo má skutečně v ruce naši bezpečnost. Tím jediným, co nám skutečně dokáže přinést bezpečí, je národní pokání, víra v Božího ukřižovaného a vzkříšeného Syna a poslušnost vůči Jeho standardům. 

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás