Jakožto lid pokřtěný ve jméno Trojjediného Boha jsme lid zítřka. Jsme lid, jehož osudem je složit Kristu k nohám všechny národy (Mt 28:18-20), každého jednoho Jeho nepřítele, a to až do té nejposlednější vzpurné myšlenky (1. Kor 15:25; 2. Kor 10:4-5). Kvůli ničemu menšímu tu nejsme, ač by mnozí lháři chtěli tvrdit něco jiného. Slovy svatého Pavla: Budoucnost patří nám (1. Kor 3:22).

Náš Bůh je svrchovaný nade vším, každou vteřinu historie řídí podle zalíbení své vůle, k naplnění svého svatého plánu vykoupení a k dobru své Církve (Ef 1:11; Ř 8:28; Gen 50:20). Jakožto lid Božích vyvolených (Ef 1:4-6) víme, že jsme v tomto světě proto, aby Bůh na nás a skrze nás zjevil svou vykupitelskou milost a slávu (Ř 9:23).
Je na nás být poslušnými a věrnými nástroji v rukou Živého Boha, který svrchovaně poddává svět svému Synu. Jedněm jsme vůní života, druhým zápachem smrti (2. Kor 2:16) – právě tak to náš svatý Bůh ustanovil. Naším posláním není být přijatelní. Naším posláním není přizpůsobit se. Naším posláním je nekompromisně stát na Božím Slově a skrze vyhlašování plnosti Boží vůle (Sk 20:26-27) a praktickou službu vést národy do poslušnosti vůči Kristu Králi, jejich právoplatnému Vládci.
To v sobě už ze samé podstaty nese protesty, konflikt a odmítání ze strany pohanů i pokřtěných humanistických pragmatiků. To však nesmí ani ochladit naši lásku k Bohu a bližnímu ani otupit naši nenávist ke zlu okolo nás a v nás. Ne, dost možná se nám nedostane ocenění dnes. Další generace věrných Kristových následovníků však budou v našich bojích jasně vidět plameny Kristova Svatého Ducha. Neupínáme se ke snadným krokům dnes, ale ke skálopevným Kristovým pravdám, které platí navěky – a právě na věčnosti chceme slyšet souhlas a chválu.
Jsme lid zítřka. Budoucnost patří nám.

V moci Toho, jemuž byla dána veškerá autorita na nebi i na zemi, který v nás přebývá svým Duchem (Mt 28:18-20), neustoupíme a nesmíme ustoupit. Ježíš Kristus jasně řekl, že jsou jen dvě skupiny lidí – moudří, kteří celými svými životy stojí s Ním, a blázni, kteří stojí proti Němu (Mt 12:30; Mt 7:24-27). Kristu náleží vše – každý jeden člověk, každý jeden fakt, každá jedna myšlenka, každý jeden atom – neutralita je mýtus. Každé slovo, každý skutek, každá filozofie, každá myšlenka, které se nepodřizují Kristu, jsou velezradou proti Vládci vesmíru.
Otázkou nezní, co je přijatelné, jak se věci dělaly doteď, nebo co si kdo pomyslí. Otázkou je, co Kristus ustanovil ve svém Slově, co je Jeho dobrým, svatým, spravedlivým, dokonalým standardem (Ř 7:12). Tam, kde Živý Bůh promluvil, nesmíme ustoupit ani o milimetr – naší povinností je každou jednu vteřinu usilovat o to, aby se Jeho vůle děla na zemi tak jako v nebesích – se stejnou poslušností, se stejným zápalem, vděkem a radostí. A jednou to tak bude. Kristovo vítězství na kříži to jednou provždy učinilo nevyhnutelným. Naší povinností je podle této slavné budoucnosti žít už dnes.
Jsme lid zítřka. Budoucnost patří nám.

Díky Kristovu slavnému vítězství na kříži stojíme na vítězné straně odvěké války sémě hada a sémě ženy (Gen 3:15). Jsme na straně Boha, který proklíná do čtvrté generace ty, kdo Ho nenávidí, a žehná tisícům generací těch, kteří Ho milují a zachovávají Jeho přikázání (Ex 20:5-6). Čas je nevyhnutelně na straně Božích věrných; Božím Duchem uschopněná poslušnost vůči Boží smlouvě je cestou k nevyhnutelné převaze, služebnické vládě a vítězství (Dt 28). Tam, kde je vzpoura, přichází náš svatý Bůh se svou kletbou a trestem; tam, kde je poslušnost, se svým milostivým požehnáním. Kázeň, věrnost, nekompromisnost, praktická pomoc a služba utlačovaným, Bohem definovaná láska, ohlašování svrchovaných práv a požadavků Krista Krále napříč generacemi – právě to jsou neporazitelné zbraně Kristových věrných v boji o jisté vítězství, jehož paprsky jasně září na horizontu.
Jsme lid zítřka. Budoucnost patří nám.

Kristus totiž přišel ne proto, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze Něj zachráněn (J 3:17). A protože dokonalý Syn dokonalého Boha nemůže ve svém úkolu selhat, poselství, které neseme národům, je spása nevyslovitelných, kosmických rozměrů – Kristus sňal hříchy světa (J 1:29), je smírčí obětí za hříchy světa (1. J 2:2), je Spasitelem světa (J 4:42; 1. J 4:14), On smířil vše na zemi i v nebesích (Ko 1:20), růst Jeho vlády je bez konce (Iz 9:6), a proto země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře (Iz 11:9; Abk 2:14).
Naší povinností je žít podle této reality, jinak lžeme o Kristu a Božím charakteru a záměrech a nemůžeme chápat svět kolem nás, nemůžeme chápat svou úlohu v historii, nemůžeme chápat, odkud a kam a proč a jak se náš svět posouvá – důsledkem bude, že budeme žít v jiném světě – a svět okolo nás, ten skutečný svět, odevzdáme našim nepřátelům.
Naším posláním je složit tento svět Kristu k nohám, člověka po člověku, národ po národu – a Kristus na kříži nevydobyl nic menšího. Slavná realita spaseného světa a národů, které v poslušnosti slouží Kristu, je budoucností, která musí udávat naši přítomnost, každý jeden náš den, každou naši snahu a každou minutu, kdy svým sebeobětováním tuto vítěznou budoucnost budujeme.
Jsme lid zítřka. Budoucnost patří nám.

Spravedlnost a právo jsou základem Božího trůnu (Ž 89:14); Kristovo kralování znamená šíření práva a spravedlnosti a míru (Iz 9:6), zvěstování evangelia chudým a propouštění zajatců (L 4:18). Poslušnost vůči němu znamená řízení se Bohem ustanovenou spravedlností, znamená milosrdenství a věrnost (Mt 23:23), znamená podřizování se Božímu dokonale spravedlivému, svatému a dobrému zákonu svobody (Jk 1:25; Ř 7:12), znamená péči o sirotky a vdovy (Jk 1:27), znamená potírání bezpráví a boj za chudé, nuzné, utlačované a přistěhovalce (Jer 22:3, 16), znamená krmení hladových, oblékání nahých, ujímání se cizinců a péči o nemocné (Mt 25:43), znamená konfrontování tyranů s jejich zlem (L 3:19) a volání národů a jejich vládců k poslušnosti vůči Kristu a Jeho standardům ve všech jejich rozhodnutích a ustanoveních (Ž 2:10-12; Mt 28:18-20).
Skutečná poslušnost vůči Kristu není ničím jiným než budováním světa lásky, práva, jednoty, cti, spravedlnosti a svobody na té nejpevnější skále Kristovy vlády, Jeho slov a zaslíbení – je budováním světa zítřka. Našeho světa. Nesmíme se spokojit s ničím menším.
Jsme lid zítřka. Budoucnost patří nám.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen.

Podpořte nás