Žijeme ve společnosti, která je velmi otevřená ohledně toho, že životy mnoha našich bližních mají mnohem menší cenu než životy jiné, nebo že nemají cenu vůbec žádnou. „Já vím, že jim válka vzala střechu nad hlavou, ale musíme chránit svou evropskou kulturu založenou na křesťanských hodnotách.“ „Já vím, že jsme si jich v laboratoři nechal udělat deset. Ale my zkrátka tolik dětí nechceme.“ „Já vím, že vypadá jako člověk, ale není to člověk, je to Žid. …chtěl jsem říct, je to fetus.“ Momentálně je u nás volná lovná sezóna na ty nejbezbrannější. Proč? Protože stát se tak usnesl. Nepřipomíná vám to něco? Může si v takové společnosti být jistý životem vůbec někdo z nás? Na jakém základě? Protože všichni jsou v ulicích a protestují proti vraždění dětí, že ano?

…vybavují se mi slova Martina Niemöllera, který za svůj odpor proti nacismu skončil v koncentračním táboře: „Nejdřív přišli pro komunisty, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky, a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.“ Proč si myslíme, že se jednoho dne někdo zastane nás?

Žijeme ve společnosti, která s požehnáním státu nazývá genocidu zdravotní péčí. (Akce T4? Ne? Nic? Zjevně se opravdu můžeme poučit z historie, že lidé se nedokáží poučit z historie.)
Žijeme ve společnosti, kde s požehnáním státu drtivá většina lidí „nejsou rasisté, jen nemají rádi čmoudy“, a tak v celonárodních anketách vítězí rasistické splašky jako Ortel.
Žijeme ve společnosti, která s požehnáním státu dehumanizuje nositele Božího obrazu do té míry, že naše města plní samolepky a oblečení „Život je porno“ a „Miluju porno“ (to, že 49 % dětí se rodí mimo manželství, s tím určitě nijak nesouvisí).

A Církev? Stejně jako ta Niemöllerova se prostě schází o nedělích, zbožně si čumí do pupíku a už pošestistéšedesátéšesté zkoumá svá srdíčka, jestli dostatečně miluje Pána Ježíše, a bratr kazatel se tak vzletně modlí, abychom „náš nebeský Otče, rostli v bázni před Tebou“.
A můžete se klidně vsadit, že až bude bratr kazatel kázat na knihu Přísloví, jen náhodou zapomene věnovat své rozhorlení tomu, že „Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo“ (Př 8:13), že „ti, kdo zachovávají zákon, se pustí do boje s ničemy“ (Př 28:4), zatímco „ti, kdo opouštějí zákon, budou ničemy chválit“ (Př 28:4), tak jako on chválí ničemnost umělého oplodňování.
…a, samozřejmě, černou pásku celému obrazu dodává realita, že Církev příkladně a spořádaně posílá své děti na výchovu a vzdělání do institucí výše zmiňovanému státu, aby nám je vychoval ve slušné lidi, „aby se socializovaly“ (koneckonců, dělá to i náš kazatel, tak na tom nemůže být nic špatného…), aby taky mohly milovat porno, být rasisty se stereotypovou nádivkou a zabít své dítě, pokud by jim „bylo na obtíž“ nebo by „nebylo šťastné, teď toho máme moc.“
…ano, hodně se potřebujete modlit, abyste měli bázeň před Bohem.

V Česku je nemálo sborů, které by o sobě prohlásily, že jsou „konzervativním společenstvím“ nebo „biblickou církví“ nebo „biblickým sborem“, že „věří Bibli“, „uctívají Boha v pravdě“, „spoléhají se na modlitbu“ a tak – jsou prostě společenstvím spravedlivých. Dost možná do takového sboru patříš. Gratuluji.

„Spravedlivý bere ohled na právní nárok chudých, ničema [tyto] ohledy nechápe“ (Př 29:7). Proto pro tebe nebude problém otevřít Bibli a předložit mi, jak Česko vytáhnout z pekla genocidy a útlaku.
Nebude pro tebe problém mi biblicky předložit a vysvětlit, jak by v Česku měla vypadat struktura sociální péče nebo zdanění nebo imigrační a měnová politika.
A uplatňování Božích zákonů, jako je jasně daný příkaz umožnit paběrkování.
A, samozřejmě, všichni poctivě odvádíte své desátky na chudé, sirotky, vdovy a imigranty.
A také samozřejmě všichni ve vašem sboru platí své zaměstnance hned v ten odvedení práce.
V rámci své bázně před Bohem se snažíte tyto zásady šířit všude, kde můžete. Jste skutečnými válečníky proti ničemnosti.
Máte totiž velmi jasno, jaké standardy Boží Slovo v těchto oblastech stanoví. Že? Vždyť „ti, kdo hledají Hospodina, porozumějí všemu“ – jen „zlí lidé nerozumějí [Bohem definovanému] právu“ (Př 28:5).

Nebo… ale to samozřejmě ne… to určitě ne… zkusme říct… představme si na chviličku, že… že jste nic takového ve sboru neslyšeli a ničím takovým se nezabýváte?
„Ať vás nikdo nesvádí. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost“ (1. J 3:7).
Ptám se: Kolik týdnů času a kolik peněz a kolik probdělých nocí jsi v tomto roce věnoval boji za práva chudých a utlačovaných, vysvobozování okrádaných z rukou utlačovatelů a zastáváním se imigrantů, jak přikazuje Boží zákon? (Jer 22:3)
A nakolik o tobě Bible, které tak moc věříte, otevřeně prohlašuje, že jsi ničema bez bázně před Bohem?

Spokojeně si „spoléhejte na modlitbu“ dál. Bude vám to jen k většímu odsouzení. „Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností“ (Př 28:9). A vztekejte se, jak jen chcete. Svědčíte tím o sobě samých . „Nekárej posměvače, jinak tě bude nenávidět. Kárej moudrého a bude tě milovat“ (Př 9:8) „Pro spravedlivého je ohavností špatný člověk, pro ničemu je ohavností ten, kdo jde přímou cestou“ (Př 29:27).

Tak jak je to s vaší bázní před Hospodinem?

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás