Pojďme si promluvit o dalším kriticky důležitém učení, o kterém česká Církev mlčí… není totiž moc vhodné na „vztahovou evangelizaci“, nevyjímá se při englishcampovém karnevalování a písničkách, které by se ve školce nemusely stydět, a z nějakého důvodu asi není dostatečně „výkladové“ na to, aby se jím zabývaly sbory, které „se zaměřují na systematický výklad Božího Slova…“

O jakém učení je řeč? O tom, že prolitá krev znesvěcuje zemi a uvaluje vinu a Boží prokletí na všechny její obyvatele. Jak říkám, nic, co by si zrovna potykalo s „Dej Pánu Ježíši šanci, chce s tebou mít osobní vztah… No, a třeba přijď v neděli.“

Aby toto učení nebylo možné přehlédnout, Bůh ho zmiňuje hned v prvním případě prolití nevinné krve v Písmu a v historii:
Kain řekl svému bratru Ábelovi: „Pojďme na pole.“ A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho. … Hospodin řekl: „Cos to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke Mně křičí ze země!“ (Gen 4:8-10)

Aby nebylo pochyb o tom, že Bůh je nekompromisní a tam, kde je pošlapáván a ničen Jeho obraz v člověku, tam, kde je prolévána nevinná krev, vyžaduje bezpodmínečný trest smrti, sděluje nám tento svůj svatý standard spravedlnosti zároveň se svým slibem, že už nikdy nezničí zemi potopou a že nepřestane cyklus dne a noci a střídání ročních období:
„Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. … Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého zvířete. I od člověka – to jest od jeho bratra budu vyhledávat život člověka. Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. … Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi“ (Gen 8:22, 9:5-17).

Tyto pravdy znovu slyšíme jako nedílnou součást Božího dokonalého zákona dobra, spravedlnosti a svatosti (Ř 7:12): „Nevezmete výkupné za život vraha. Je to ničema vinný smrtí; jistě bude usmrcen. … Neznesvětíte zemi, ve které jste, neboť krev znesvěcuje zemi a země nebude usmířena za krev, která v ní byla vylita, jinak než krví toho, kdo ji prolil. Neznečistíš zemi, ve které sídlíte, v níž já přebývám, neboť já Hospodin přebývám uprostřed synů Izraele“ (Num 35:31, 33-34). Krev znesvěcuje a znečišťuje zemi a nemůže být usmířena jinak, než jak Bůh podle své dokonalé spravedlnosti ustanovil.
Jestli tedy někdo chce argumentovat, že trest smrti pro vrahy, kteří svými ohavnými zločiny znesvěcují zemi, už není závazný, nejen, že se tím staví proti Božímu dokonalému standardu spravedlnosti, práva, svobody, svatosti, lásky a dobra (Ř 7:12; Jk 1:25; Mt 22:36-40), ale mimo jiné argumentuje, že Bůh dost možná každým dnem zaplaví zemi a že den a noc, jaro, léto, podzim a zima už dnes nejsou závazné. Je tu nějaký hrdina, který se o to pokusí?

Písmo velmi otevřeně hovoří o tom, že krví znesvěcovaná země vyvrhne a zničí své obyvatele, že na ně bude vylit Hospodinův všestravující hněv – a to i kdyby třeba tisíckrát nebyli členy Boží smluvní komunity (Ez 36:17-18; Lev 18:24-25; Am 1; 2. Kr 21:2, 6; Na; Jon). A připomeňme si, tato fakta nás podle Krista Krále učí, co je láska k Bohu a bližnímu (Mt 22:36-40).

Desítky tisíc matek ročně v Česku nechají otrávit a rozsekat své děti. A vyhodit je jako odpad. A vydat je na experimenty na lidech.
Stovky tisíc žen, pokud ne miliony, tu používají potenciálně abortivní hormonální antikoncepci, nitroděložní tělíska a další eufemismy pro termín „genocida“. Kolik matek asi právě zabíjelo své děti, zatímco byly v neděli na půlnoční? A kolik jich bude takto masakrovat své děti příští neděli u vás ve sboru, zatímco budou zpívat „chvály“ Bohu Stvořiteli?

Naše země je denně dál a dál znesvěcována krví desítek, či spíše stovek (pokud ne tisíců), dětí. A krev těchto dětí volá k Bohu, aby je pomstil. A On je vyslyší. Vyžádá si jejich krev z našich rukou. Prolitá nevinná krev totiž proklíná celý národ (Dt 21:7-9). Nikdo z nás nemůže říct, že naše oči nic neviděly. Ale ještě víc, než kde jinde, si tuto krev vyžádá z rukou Církve. Soud začíná od domu Božího – a tam, kde Církev mlčí, „ničema zemře kvůli své zvrácenosti; jeho krev však [Bůh] vyhledá z [její] ruky“ (Ez 3:18; Sk 20:26-27).

Podívejte se na své ruce. Tuhle krev nesmyjete. Ne, dokud se vaše svátky nepromění v truchlení, vaše lžikřesťanství ve zbožnost čistou a neposkvrněnou (Jk 1:27) a vaše apatie v nekompromisní konfrontaci kultury smrti požadavky Krista Krále.

Čiňte pokání – a neste jeho ovoce v nenávisti ke zlu a v boji za právo, dřív než budete vyvrženi z naší znesvěcené země i z Kristových úst.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás