Za pár dní nás čeká volba prezidenta. A, světe, div se, řada křesťanů přichází se svou trochou předvolební hysterie, že „Jestli nezvolíme ______, v Česku zavládnou komunisté!!!!“ A to by přece bylo strašně špatně. Dětem ve škole by se vymývaly hlavy, média by byla nacpaná propagandou, stát by zasahoval do životů lidí tak, jak rozhodně nemá právo, kontroloval by ekonomiku… no, prostě, vypadalo by to úplně jinak než teď.

No, zpět. Mluvili jsme o tom, že už za pár dnů křesťané, kteří minulou neděli ve sboru spokojeně prohlašovali, že „Bible je nejvyšší autoritou a má odpovědi ve všech oblastech života“, Bibli zahodí a zapomenou a půjdou k volbám.

Že jsou to moc silná slova? Dobrá. Jednoduchá otázka. Kolikrát jste v debatách křesťanů ohledně prezidenta slyšeli citace z Deuteoronomia 17:14-20; Žalmu 2; 1. Samuelovy 8; Izajáše 10:1-2 a dalších relevantních pasáží, které hovoří o biblických standardech pro vládce nebo naopak o tom, komu se vyhnout? V kolika sborech teď v neděli asi zaznělo kázání z Římanům 13, které jasně ukazovalo, jak je vymezená sféra, kterou Bible vytyčuje státu? Kolikrát byly výroky prezidentských kandidátů poměřovány ne podle kvót EU, ale podle biblických přikázání jako „Nevydávej otroka jeho pánu, když se chce u tebe před svým pánem zachránit. Ať zůstane u tebe, ve tvém středu, na místě, které si vybere, v některé ze tvých bran, jež se mu líbí. Neutiskuj ho,“ (Dt 23:16-17) nebo „Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek, zjednává právo sirotkovi a vdově, miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv. Proto milujte příchozího, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi“ (Dt 10:16-19)?

…ano, právě proto jsme mluvili o zahazování Bible. Prohlašovat, že Bible je bezchybnou autoritou ve všech oblastech života, ale pak si spokojeně pochodovat k volbám s tím, že „víš co, Bible je o lásce a evangeliu a milosti a tak, měl bys mít správný důraz,“ a s naprostým ignorováním Písmy ustanovených požadavků na vládce s odůvodněním, že „víš jak, volím menší zlo,“ není ničím jiným než popřením víry v autoritu Božího Slova. Víra bez skutků je mrtvá.
„Ale no tak, vždyť to je hlavně Starý zákon…“ …který Pán Ježíš nepřišel ani v nejmenším zrušit (Mt 5:17-20) a který nás podle apoštola Pavla a Ducha Svatého „vychovává ke spravedlnosti a vystrojuje ke každému dobrému skutku“ (2. Tim 3:17).
A součástí tohoto popírání biblické autority je naivní naděje, kterou křesťané do politiků vkládají. Kazatel jim asi zapomněl říct, že ty krabičky, do kterých se hází papírky, nejsou kouzelné, ale „Královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody, nakloní ho, kamkoli se Mu zalíbí“ (Př 21:1). Když chce Bůh soudit národy, dává jim ničemné vůdce – a když jim chce požehnat, dává jim vůdce spravedlivé. A podle svého záměru tyto vůdce vede a řídí jejich skutky. To, co rozhoduje, tedy v důsledku nejsou volební urny, ale poslušnost Božího lidu vůči Bohem zjeveným standardům. A proto, když se podíváme o pár řádků výše, máme důvod se třást.

A jedním z důvodů je i to, co vychází z úst lidí v domněle nejlepších sborech v ČR. Jaká měřítka se stanoví tam? „Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.“ Samozřejmě. Jak jinak.

Zatímco indoktrinační centra, kterým církve spokojeně odevzdávají své děti, šíří bezbožné náboženství sekulárního humanismu… Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.
Zatímco převrácený systém bezzákonnosti, bezpráví a nespravedlnosti zavírá desítky tisíc nositelů Božího obrazu do klecí… Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.
Zatímco od nás náš stávající systém požaduje daně v té míře, že podle Písma jsme daleko za hranicí otroctví… Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.
Zatímco se političtí kohouti předstihují v tom, kdo přijme méně příchozích, kterým kolikrát jde o holý život, a přiživují se tak na bezbožném strachu a populistickém rasismu… Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.
Zatímco se Česko stává evropským centrem (nejen) sexuálního otroctví… Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.
Zatímco každý rok končí stovky tisíc dětí v mrazácích a jako nemocniční odpad… Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.
Zatímco jsou desítky malých dětí denně rozsekávány zaživa… Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.
Zatímco na zdi už dávno stojí „Mene, mene, Tekel…“ Vyberte si prezidenta, na kterého budete moci být pyšní.

Pýcha je totiž tím, co jde před zkázou…
Oproti tomu [Bohem definovaná] spravedlnost vyvýší národ, hřích je však jeho hanbou. Pro vládce je ohavností páchat ničemnost, protože trůn bude pevně stát skrze [Bohem definovanou] spravedlnost. Když se množí spravedliví, lid se raduje, když vládne ničema, lidé vzdychají. Král upevňuje zemi [Bohem definovaným] právem, kdo však zvyšuje dávky, boří ji. (Př 16:18; 14:34; 16:12; 29:2, 4)

Cesta k dobru nás všech není skrze volení obličejů na plakátech, ale skrze poslušnost vůči Božím standardům práva, spravedlnosti, dobra, lásky a svobody. Dokud podle nich Církev nezačne žít a dokud je nebude vyučovat národy, jak je její povinností, papírky v krabičkách nezmění nic. Přestaňte hledat spásu v politice – a ve jménu Krista Krále, toho Jediného, který vám ji může dát, začněte poslušně šířit spravedlnost a vykoupení.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás