„Proč Ježíš přišel na zem? Rozhodně nepřišel ustanovit politické zřízení. Naopak, přišel nás zachránit z hříchu. Zdá se mi, že kdyby Bůh chtěl, abychom ustanovovali nějakou politickou organizaci, nenechal by Krista, aby udělal právě to? Nic takového ale Kristus neudělal. Není to biblický koncept.“
…právě tak nějak zní překvapivě častá odpověď řady křesťanů ve chvíli, kdy dojde na otázku Božím Slovem definovaného práva a spravedlnosti. V těsném závěsu přibíhá s jazykem na košili (samozřejmě zastrkané do kalhot) námitka, že
„Ježíš se nikdy nestavěl proti potratům. Ježíš se nikdy nevěnoval péči o chudé. Ježíš nikdy neřešil takové věci, jako je biblická ekonomická teorie. Ježíš nikdy…“
…připadá mi to, jako když odpůrci učení o předurčení v zápalu svého hrdinného zápasu citují Jana 3:16, protože jsou zjevně přesvědčeni, že předurčionisté tenhle verš určitě nikdy nečetli. Nebo tak. Ale zpět. Pojďme se těmto námitkám, kterými se nebojí mávat ani velká mám-svou-vlastní-studijní-Bibli-a-starší-z-mého-sboru-napadají-protipotratové-aktivity evangelikální jména, podívat trochu na zoubek.

1) „Ježíš … rozhodně nepřišel ustanovit politické zřízení.“
Jasné… a co s tím, že Kristus, neboli Boží Pomazaný [Král], je nazván Králem králů (Zj 19:16), patří Mu veškerá pravomoc a autorita na nebi a na zemi (Mt 28:18-20), svrhl vládce světa (J 12:31) a sedí na Davidově trůně (Sk 2:30-31)?
Co s tím, že přišel jako „Kníže pokoje“, ustanovil Boží Království (L 11:20) a „nebude konce vzrůstu Jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad Jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky“ (Iz 9:5-6)?
Že Jeho Království rozdrtí všechny pozemské říše a nakonec vyplní celou zemi (Da 2:44)?
Že apoštolové hlásali poslušnost vůči Jeho vládě na úkor poslušnosti vůči tehdejším bezbožným autoritám (Sk 17:6-7; Sk 5:29)?
Že Jan Křtitel, největší muž, jaký kdy žil (Mt 11:11), stejně jako Pán Ježíš Kristus, konfrontoval tehdejší politické autority pro jejich nespravedlnost (L 3:19; 13:32)?
Že křesťané jsou na základě Kristova díla králové, kteří vládnou světu a soudí ho (Zj 20:4; sr. 1:6; 1. Kor 6:2; Ž 149)?
Že Kristu se mají povinnost v milující poslušnosti poklonit všichni vládcové a zákonodárci (Ž 2)?
Že vládcové jsou označováni jako někdo, kdo má povinnost sloužit Bohu, a to křesťanům k dobru (Ř 13:4), že křesťané jsou stavěni do pozice těch, kdo se přimlouvají za vládce, a tedy jsou v tomto smyslu „nad nimi“ (1. Tim 2:1)?
Že křesťané mají skrze kázání, vyučování, poslušnost, uctívání a službu druhým poddávat národy, aby byly poslušny Kristu ve všem, v každé jedné oblasti (Mt 28:18-20; Ř 1:5; 16:26), veřejnou sféru nevyjímaje?
Že samotný výraz Ekklesia (řecký výraz pro Církev) je, mimo jiné, řeckým politickým termínem pro vládnoucí shromáždění lidu?
Tak se mi zdá, že někteří by nepoznali politický jazyk, ani kdyby si koupil čtyřkolku a dělal jim smyky po zahradě.

2) „Ježíš … rozhodně nepřišel ustanovit politické zřízení. Naopak, přišel nás zachránit z hříchu.“
Od kdy je ustanovení Božího Království v protikladu vůči záchraně z hříchu? Od kdy je záchrana z hříchu protikladem učedničení národů (Mt 28:19-20), skládání Kristových nepřátel Jemu k nohám (1. Kor 15:24-25) a poddávání každé jedné myšlenky Kristu (2. Kor 10:5)? Od kdy je vládcům přikázaná poslušnost vůči Kristu opakem jejich spasení (Ž 2)?
Věřím, že stavět poslušnost vůči Kristu jako Pánu do kontrastu vůči poslušnosti vůči Kristu jako Spasiteli, byl prostě jen chvilkový výpadek systému, který se nám úspěšně povedlo opravit, a tak můžeme jít dál.

3) „Kdyby Bůh chtěl, abychom _______, neudělal by to skrze Krista…?“
Za prvé… proč že váš sbor dělá English Campy, rodinné pobyty a volnočasové kluby? V kterém evangeliu Ježíš vyráží k Asyřanům, aby je učil aramejštinu a udělal pro jejich děti kroužek kreslení?No, abychom ukončili to trapné ticho… Chce Bůh, abychom zakládali rodiny? Pán Ježíš ji neměl. Chce Bůh, abychom se stavěli proti zoofilním „manželstvím“? Ježíš to nedělal. Opravdu chcete argumentovat tím samým, čím se za pár let budou ohánět tehdejší verze dnešních queer aktivistů?
Jsem si jistý, že Hitlerovi knírolízalové by velmi rádi a velmi důrazně podotkli, že Ježíš se nikde nestavěl proti genocidě Židů.
Opravdu je třeba, abychom se tímhle argumentem zabývali dál? Doufám, že už jsme si dostatečně ukázali, že je svou hloubkou někde na úrovni „Ale on si začal…“ a můžeme se přesunout dál… klidně zpět k bodům 1 a 2, pokud to bude nutné. „Vynasnažím se, abyste si mohli i po mém odchodu toto všechno pokaždé připomínat…“

4) „Ježíš se nikdy nestavěl proti potratům. Ježíš se nikdy nevěnoval péči o chudé.“
Opravdu? To jsou mi novinky. Jeho důraz na „Nezabiješ,“ nestačí? A co Jeho důraz na právo, spravedlnost a milosrdenství jako na to, na čem z Božích standardů záleží nejvíce (Mt 23:23)? Co Jeho důraz na to, že nesmí být ubráno jediné nejmenší přikázání ze Zákona, který velmi jasně potraty zakazuje (Mt 5:17-20; Ex 21:22-25)? Co definice zbožnosti jakožto péče o sirotky a vdovy (Jk 1:27)? Co to, že Boží spásná milost vede spasené k tomu, aby vynikali dobrými skutky v poslušnosti vůči zákonu (Ti 2:11-14; 3:8)? Co takové ty dneska velmi nepopulární pasáže o ovcích, kozách, „jediném z těchto nejmenších“ a tak (Mt 25:31-46)?
Jestliže jste křesťanství zbavili zbožnosti (Jk 1:27), lásky (Ř 13:8-10), poznání Boha (Jer 22:3, 15-16), toho, na čem z Božích přikázání záleží nejvíce (Mt 23:23), toho, co činí člověka velkým v Božím Království (Mt 5:17-20), toho, co Bůh po svém lidu chce (Mi 6:8), toho, co v poslední den vyjadřuje spásnou vířu (Mt 25:31-46)… co že vám vlastně zbylo?

5) „Ježíš nikdy neřešil takové věci, jako je biblická ekonomická teorie.“
Když opomineme, kolik toho o penězích, zákonech, ekonomice, daních, podpoře sociálně slabších, pracovní etice atd., atd. říká Zákon, který Ježíš zdůrazňuje (Mt 5:17-20), a to dokonce do té míry, že v poslední den řekne, že bezzákonné vůbec neznal (Mt 7:23), i tak se v Ježíšově učení prakticky nepřestáváme setkávat s prací, správcovstvím, zemědělstvím, rybařením, služebníky, pány, penězoměnci, stavěním, výrobou vína… o pasážích, které hovoří o penězích, ani nemluvě (Mt 6:1-4, 21, 24; 13:22, 44; 19:21; 21:21-13; Mk 12:41-44; L 12:33; 14:28; 16:13-15; atd.). Sice nemám hotovou ekonomku, ale jestli tohle není ekonomie, pak nevím, co je.
Ne, že by na tom záleželo. Ať už se na Kristovu vládu podíváme ve Starém nebo Novém zákoně (Ž 110:1; Iz 9:5-6; Da 2:35, 44; Mt 13:24-33, 38-43; Mk 4:26-29; 1. Kor 15:20-26; atd.), znovu a znovu vidíme obraz postupného, nezastavitelného růstu, naplňování a prokvašování celého světa – a to dokud nebudou Kristu složeni k nohám všichni Jeho nepřátelé, dokud všechny národy nebudou zučedničeny v každé jedné myšlence, a to včetně jejich vládců a legislativ (Mt 28:19-20; 1. Kor 15:24-25; 2. Kor 10:5; Ž 2). Rychlá kontrola: před dvěma tisíci let nás (ještě ani ne)bylo 11, novozákonní Písma existovala v jedné kopii a za ctihodné občany byli považováni ti, kdo obětovali děti a uctívali císaře (stejně jako u nás dnes).
Historický pokrok a růst je nedílnou součástí Božího Království. S prostředky, které dnes máme, jsme bez výmluvy, pokud konzistentně neprosazujeme požadavky a standardy Krista Krále v každé jedné oblasti života. Tuto povinnost měla už první Církev (2. Kor 10:5) – a nic se nezměnilo. Jen je nám výrazně více dáno, a proto od nás bude výrazně více vyžádáno. Dělat cokoliv menšího, než je poddávání každé jedné myšlenky, včetně těch ekonomických, imigračních, legislativních, atd. atd. (← označení pro další a další sféry, kde máme povinnost milovat Boha a našeho bližního podle Bohem zjevených standardů) znamená spokojit se s ne-Božím standardem, neboli se standardem Satanovým – a to se rovná velezradě.

Jestli chcete argumentovat, že „Ježíš nikdy ________, a proto ani my nemáme ______“, neděláte nic menšího, než že se stavíte proti Božím vlastním slovům: „Neboť chlapec se nám narodil, Syn je nám dán; na Jeho rameni spočinulo panství. Dal Mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu Jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad Jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní“ (Iz 9:5-6).
Snažíte se popřít to, proč Kristus přišel a co Jeho příchod a vítězství na kříži znamenaly.
Snažíte se tvrdit, že horlivost Hospodina zástupů na něco nestačí.
Nebo že Bůh prostě vzal svůj slib zpět.

Tak jako tak, lžete – a i jestli ne otevřeně svými slovy, pak nepopiratelně svými skutky.
A jeden se musí ptát, proč to děláte. Opravdu je vám představa poslušnosti vůči Kristu v každé jedné oblasti tak nepříjemná, ba dost možná zhola nepřijatelná?
Opravdu oproti Kristovým standardům upřednostňujete satanský sekularismus?
Opravdu ve jménu toho, že „Kristus nás přišel zachránit z hříchu,“ chcete propagovat modlářství?

Dnes je čas s tím přestat. Dobrá zpráva je, že pořád ještě není příliš pozdě činit pokání. Ale jestli se od svého modlářství, umenšování a ředění Boží pravdy odvrátit nechcete… Kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.
Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými.

Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.

Podpořte nás