Když jsme hovořili o tom, že biblické evangelium s sebou nenese nic menšího než proměnu kultur a budování celosvětové křesťanské civilizace (https://antiteze.cz/2018/02/13/831/; https://antiteze.cz/2018/01/30/dopisy-z-finkenwalde-06-ale-jezis-nikdy/), zmínili jsme se, že jakožto lid zítřka (https://antiteze.cz/2017/12/06/dopisy-z-finkenwalde-01-lid-zitrka/), „lid pokřtěný ve jméno Trojjediného Boha, jsme občané Království,
1) kterému vládne Král králů (Zj 19:16), jemuž patří veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 28:18-20);
2) vůči jehož Králi mají povinnost být poslušní všichni vladaři a zákonodárci (Ž 2);
3) které si nárokuje naši všepřesahující loajalitu (Sk 5:29; 17:6-7);
4) jehož růst bude bez konce a rozdrtí všechny ostatní říše (Iz 9:5-6; Da 2:44);
5) které zahrne, zučedničí, promění a začlení do sebe všechny národy (Mt 28:18-20; Mt 13:32-33; Da 2:44).“

Křesťanská civilizace vyvěrající z Církve jakožto Božího Chrámu, která přináší uzdravení, obnovu a život do celého světa, je něco, co vidíme napříč celým Písmem, z úst Mojžíše, žalmistů, Izajáše, Ezechiele, Daniele, Pána Ježíše Krista a Jeho apoštolů (Gen 22:17-18; Dt 4:6-8; Iz 2:2-4; 9:5-6; 42:6; 49:6; 60:3; Ez 47; Da 2:35; Mt 13:24-33, 38-43; Mk 4:26-29; 1. Kor 15:20-26; Zj 21), něco, co se odráží v Augustinově opusu O obci Boží, něco, co pohánělo Isidora ze Sevilly a Kryštofa Kolumba a Jana Kalvína a drtivou většinu historie křesťanské misie, něco, co je neoddělitelnou součástí reformovaných vyznání víry, jak jasně svědčí Belgické vyznání a ještě jasněji vyznání Westminsterské či Savojská deklarace… a je něčím, co dnešní západní křesťany povětšinou ani nenapadne, protože mají prostě moc práce s tím, aby byli relevantní a přijatelní. Učedničení národů podle Kristových standardů v každé jedné myšlence je něco, na co zkrátka nemají čas. Obtisk půlek se do gauče prostě sám nevymačká.

Existují ale i čestné výjimky. Existují křesťané, kteří by chtěli tvrdit, že křesťané mají být aktivní, že mají prokvašovat svět kolem sebe, že mají být světlem a solí ve všech sférách, včetně té veřejné… řeknou ale, že k tomu rozhodně nemusíme, ba někdy prý dokonce nemáme, používat Boží zjevený zákon. Budou tvrdit, že stačí „zdravý rozum“ nebo „přirozený zákon“; snažit se aplikovat objektivní Boží standardy práva a spravedlnosti zjevené v Božím zákoně se jim zdá zvláštní, bizarní, funďácké a „příliš omezené na Bibli“. Dost dobrých ideí a standardů spravedlnosti a politických přesvědčení je přece rozhodně i mimo zjevení Božího zákona.

Jestli mezi tyto výjimky patříte nebo s jejich postojem sympatizujete, přestaňte se dívat jen na kousky a části (https://antiteze.cz/2017/12/27/dopisy-z-finkenwalde-03-vidi-jen-kousky-a-casti/) a zkuste zodpovědět několik následujících otázek:

Jestliže přirozený, Božím Duchem neobnovený člověk…
1) potlačuje pravdu ve své nepravosti (Ř 1:18);
2) tvrdí, že je moudrý, ale stal se bláznem (Ř 1:22);
3) nazývá zlo dobrem a dobro zlem, protože nenávidí světlo a miluje temnotu (J 3:19-20; Iz 5:20);
4) otročí Satanovi (Ef 2:1-3);
5) nemá moudrost ani poznání (Př 1:7; Ko 2:3);
6) má zvrácené srdce, kterému není schopen porozumět (Jer 17:9);
7) je krutý i ve svém soucitu (Př 12:10);
8) je vydán své zvrácené mysli (Ř 1:28);
9) je svým uvažováním nepřátelský Bohu, a tak se nechce ani nemůže podřídit Jeho standardům (Ř 8:7-8); a proto
10) nerozumí, je odchýlený a nepotřebný, nekoná dobro, mluví lest, je rychlý k prolití krve a není bázně Boží před jeho očima (Ř 3:11-18),

jak je, podle vás, možné a biblicky obhajitelné, že:

1) Tito přirození lidé, pokud se dostanou do pozic autority, se budou moudře a správně řídit přirozeným zákonem, který mají napsaný na svém srdci?
2) Tito přirození lidé se nebudou snažit ve své nepravosti potlačovat pravdu v každé oblasti a otázce etiky, práva, vlády a správy?
3) Tito přirození lidé nebudou ve svém bláznovství a marnosti utlačovat lidi a prosazovat zákony, pravidla a přístupy, které nazývají dobro zlem a zlo dobrem?
4) Tito přirození lidé se nějak podřídí standardům, které nenávidí, Boha, kterého nenávidí?
5) Někteří křesťané obhajují a preferují vládu Satanova otroka podle jeho vlastních, autonomních standardů, které se nemohou podřídit těm Božím, před vládou jasného a objektivního standardu Božího zákona dobra, lásky, práva a svobody?

Boží zvláštní zjevení (v Písmu) je vždycky jasnější, čistší a lépe srozumitelné než přirozené/obecné zjevení; a nejen to, zvláštní zjevení je oproti přirozenému zjevení zjevením mnohem dalekosáhlejším. Výsledkem je, že přirozený zákon/„zdravý rozum“/obecné zjevení vždy podléhají choutkám a agendám lidí, zatímco zvláštní zjevení, Boží zákon, je objektivním, v Písmu předloženým Božím vlastním Slovem. A je to právě toto zvláštní zjevení, o kterém nám Pán Ježíš Kristus ve Velkém poslání přikazuje, že máme jít, učedničit všechny národy a vyučovat je poslušnosti vůči všemu, co nám přikázal – tedy vůči zvláštnímu zjevení, Božímu zákonu, který je standardem, podle kterého se měří míra práva, spravedlnosti a svobody v životech jednotlivců i celých civilizací (Ř 7:12; Jk 1:25).
Jsou jen dvě možnosti – nestálé autonomní zákony a politiky a rozhodnutí, které se točí okolo vágního přirozeného zákona/obecného zjevení, nebo Boží vlastní Slovo, Jeho jednou provždy ustanovené a neměnné zvláštní zjevení, které dává skutečnou svobodu a hojný život v Kristu a Jeho Království.

Tak tedy:
1) Věříte, že Boží zákon je závazný pro všechny lidi, na všech místech a ve všech dobách?
Jestli ne, po světě podle vás běhá řada bezhříšných lidí – protože kde není zákon, tam není přestoupení (Ř 4:15).
Jestli ano, souhlasíte s Božím Slovem, které říká, že před Bohem je vinný celý svět (Ř 3:19), takže celý svět zjevně podléhá tomuto Božímu objektivnímu standardu.

2) Věříte, že dobro a zlo je definováno Božím zákonem?
Jestli ne, Bůh podle vás nemůže v poslední den nikoho soudit, protože Bůh soudí podle svého zákona (Iz 33:22).
Jestli ano, souhlasíte s Božím Slovem, které nazývá zákon standardem dobra a spravedlnosti (Ř 7:12).

3) Věříte, že vlády jsou Bohem ustanovenou institucí?
Jestli ne, Pán Ježíš Kristus jakožto Král králů a Pán pánů, vůči němuž mají být poslušní všichni, včetně vládců a zákonodárců (Zj 19:16; Ž 2), podle vás zastává nelegitimní, hříšný úřad.
Jestli ano, souhlasíte s Božím Slovem, že „není autority, leč od Boha; ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha“ (Ř 13:1).

4) Věříte, že vlády mohou fungovat správně jen tehdy, když plní svou roli Božích služebníků, odměňují dobro a trestají zlo?
Jestli ne, říkáte tím, že existuje něco jako správné zlo = správný hřích = správná vzpoura proti Bohu.
Jestli ano, souhlasíte s Božím Slovem, že vládcové, ustanovení Bohem jako Jeho služebníci, mají povinnost být poslušnými služebníky a odměňovat dobro a trestat zlo (Ř 13:1-4). A musíte tím pádem logicky souhlasit s tím, že i nejvyšší lidské autority mají povinnost odměňovat ty, kdo dodržují Boží zákon, a trestat ty, kdo ho porušují. O co víc to pak platí o autoritách nižších.

…čímž vítejte na naší lodi. (Rum je v podpalubí.) A přijměte prosím tuto výzvu: Buďte konzistentní, připojte se k nám v učedničení národů a budování Kristova zářícího města na hoře, které nemůže být skryto, a proto vytrvale studujte Boží dokonalý zákon, který obnovuje duši, je spolehlivý a prostým lidem dává moudrost, je přímý a obšťastňuje srdce, je vytříbený a dává očím světlo, je čistý a obstojí navždy, je spolehlivý i spravedlivý, je žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata, a sladší než med, med tekoucí z plástve, a dbát na něj přináší hojnou odměnu (Ž 19:8-12).

Všichni toužíme po lásce a vážíme si lásky – a Boží zákon je tím, co nám vysvětluje, co je skutečná láska (Mt 22:36-40; Ř 13:8-10).
Všichni toužíme po čistotě a svatosti – a Boží zákon definuje, co znamená svatost (Ř 7:12; Lev 11:44-45; 19:2; 20:7-8).
Všichni toužíme po právu a spravedlnosti – a Boží zákon je standardem dobra, práva a spravedlnosti (Ř 7:12).
Všichni toužíme po svobodě – a Boží zákon je nazván zákonem svobody (Jk 1:25).
Proto, když mluvíme o pokládání základů nové křesťanské civilizace, o budování zářícího města na hoře, když usilujeme o to, aby se cílem Církve opět stalo učedničení všech národů ve všech věcech Kristu k slávě, mluvíme o budování světa lásky, svatosti, práva, spravedlnosti a svobody. A ptáme se – proč by se někdo chtěl spokojit s něčím menším?

Každý z nás každý jeden den svého života nepřestává budovat. A to i kdyby celý den jen zíral do zdi, nebo ještě hůř, poslouchal Oceans. Co tím myslíme? Že kdo není s Pánem Ježíšem Kristem, je proti Němu (Mt 12:30), a proto jsou jen dvě možnosti: Buď se den za dnem cíleně, vědomě a přičinlivě namáháme pro Jeho Království a Jeho [objektivně definovanou] spravedlnost (Mt 6:33), nebo se svou apatií, neposlušností, kompromisem a vzpourou snažíme zachovávat království Satanovo, které bude dříve či později rozdrceno, protože Kristu, ukřižovanému a vzkříšenému Králi, patří veškerá pravomoc na nebesích i na zemi. Budoucnost patří nám.

Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem vám život a smrt, požehnání a kletbu. Zvolte si život, abyste zůstali naživu vy i vaše potomstvo, a milujte Hospodina, svého Boha, Jej poslouchejte a přilněte k Němu. Vždyť On je váš Život a dá vám dlouhá léta, abyste bydleli v zemi, o které Hospodin přísahal vaším otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že vám ji dá.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen.

Podpořte nás