Česko dlouhodobě vysychá, a to, slovy chytrých lidí, „dramaticky“ (https://tinyurl.com/yc77f2k4). Lesníci se perou s „nejhorší kůrovcovou kalamitou v historii“ (https://tinyurl.com/y8awobb3). Do lesů se vracejí vlci a napadají stáda (https://tinyurl.com/yd3tmtt6).
Otázka zní: překvapuje nás to snad v zemi, jejíž (státem podporovanou) představou kultury a svobody je zvrácené porno a rouhání (https://tinyurl.com/ya4rzq59)?

Řadu křesťanů to však opravdu překvapí. Ani je nenapadne vidět spojitost mezi počasím, zemědělstvím a stavem kultury. Mezi „duchovními věcmi“ a „běžným životem“ je v jejich myšlení hluboká propast. Pán Ježíš totiž přišel, aby s nimi měl osobní vztah potom, co Ho pustí do svého srdíčka, a co s tím tomhle má společného… že jo?
Po vzoru svých kazatelů, mimo jiné, odvrhli Boží zjevený zákon jako jakési „Boží Slovo emeritus“, a tak není divu, že když slyší o suchu, ani v nejmenším se jim nevybaví pasáže jako „Nebe, které je nad tvou hlavou, bude jako z mědi a země, která je pod tebou, jako ze železa. Hospodin promění déšť pro tvou zemi v prach“ (Dt 28:23-24).
A když pak čtou o desítkách miliard z jejich vlastních kapes, kterými chce situaci ze své role spasitele řešit Stát Nanejvýš Vyvýšený, už vůbec je nenapadnou slova „Budeš stále utlačován a okrádán po všechny dny, a nebude, kdo by ti pomohl“ (Dt 28:29).
A když Velký bratr z jejich peněz vymývá hlavy jejich dětem ve svých indoktrinačních centrech pod pohrůžkou kontrol a soudů a možného „odebrání“, opět jim v hlavě jaksi zapomene zaznít „Zplodíš syny a dcery, ale nebudou tvoji“ (Dt 28:41).

Jsme ochotní se vsadit, že drtivá většina z nich se nikdy nesetkala s tím, že by jejich kazatel přišel a vysvětlil jim, jak posoudit ekonomickou situaci země (včetně daňové politiky a inflace) ve světle Božího zákona (https://antiteze.cz/2017/08/20/krik-do-tmy-05-o-toxinu-smradonozkovi/), ač právě Boží zákon je tím, co dává všepřevyšující moudrost (Ž 119:95-100). Kolik z nich posuzuje to, co vidí okolo sebe a ve zprávách, v tomto světle? Kolik z nich je schopno otevřít noviny, rozsoudit vše, co čtou, podle Božího zákona, a předložit biblické řešení podle Božího neměnného zákona lásky, dobra, spravedlnosti a svobody (Ř 7:12)? Jinými slovy, kolik z nich je schopno vyučovat národy tak, jak jim to přikázal jejich Pán? Kolik z nich si uvědomuje realitu, že žijeme v zemi znesvěcené prolitou nevinnou krví, která volá po Božím soudu (https://antiteze.cz/2017/12/27/krik-do-tmy-23-stastne-a-krvave/)?

Písmo uvádí jen u několika hříchů, že volají k Bohu, aby je pomstil. To ale není dobrá zpráva, protože Česko přetéká každým z nich jak ucpaná stoka.

1) Prolévání nevinné krve.
Hospodin řekl Kainovi: Kde je tvůj bratr Ábel? On odpověděl: Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra? Hospodin řekl: Cos to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke Mně křičí ze země!“
(Gen 4:9-10)
Jestliže volala krev Ábela, kterého zavraždil jeho bratr, o co více volá krev desítek a stovek tisíc dětí, které každoročně zavraždí ještě před narozením jejich matky? Bůh hovoří jasně: „Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého zvířete. I od člověka – to jest od jeho bratra budu vyhledávat život člověka. Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka“ (Gen 9:5-6). „Nevezmete výkupné za život vraha. Je to ničema vinný smrtí; jistě bude usmrcen. … Neznesvětíte zemi, ve které jste, neboť krev znesvěcuje zemi a země nebude usmířena za krev, která v ní byla vylita, jinak než krví toho, kdo ji prolil“ (Num 35:31, 33).
My jsme však zemí, která považuje vraždění nenarozených za právo a zdravotní péči. A Církev z nějakého důvodu odmítá předkládat naší společnosti tyto Boží požadavky, tyto příkazy Krista, ukřižovaného, vzkříšeného a nanebevstoupivšího Krále králů. „Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí“ (Ga 6:7).

2) Sodomie.
I řekl Hospodin: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke Mně donesl.“
(Gen 18:20-21)
A ano, víme, že Sodoma a Gomora byly hnízdem homosexuální zvrácenosti (Gen 19:1-13; Ju 1:7), ale Písmo nám sodomii definuje jako něco mnohem širšího: „Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy: Vznešenost, nasycenost chlebem a utěšená bezstarostnost, to měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala. Povyšovaly se a páchaly přede Mnou ohavnost“ (Ez 16:49-50).
Sodomie v sobě tedy nese mnohem více než „jen“ to, co apoštol Pavel nazývá, že „Bůh je skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla… ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení“ (Ř 1:24, 26-27).
Podle proroka Ezechiele sodomie znamená něco, co bychom mohli nazvat průměrným životem české střední třídy. Sebestřednost, zahleděnost do sebe, ignorování potřebných a utlačovaných, pohodlnost a nafrněnost, která vždycky a všude vede k sexuální zvrácenosti.
Protože o žumpě stačí vědět, není potřeba v ní plavat, stačí si uvědomit, co v Česku zdobí plakáty a nákupní centra a co zaznívá v televizi a v rádiu… a ti, kdo mají alespoň jedno oko (i se šedým zákalem), jasně vidí, že jsme národem sodomitů.

3) Egyptský syndrom.
Po dlouhé době egyptský král zemřel, ale synové Izraele dále vzdychali kvůli té otročině a volali o pomoc. Jejich volání o pomoc kvůli té otročině vystoupilo k Bohu.“
(Ex 2:23)
V případě egyptského útlaku Izraele si nesmíme představovat jen nějakou vágní „sociální nespravedlnost“. Egypt byl zemí, kde země patřila státu, což v praxi znamenalo, že lidé museli odvádět státu pětinu ze svého zisku (Gen 47:18-26) a kde vládce fungoval jako zákonodárce. Nám, kdo žijeme v dnešním Česku, to zní prakticky jak daňový ráj.
Pak se ale přidaly konkrétní formy nucené práce (otázka zní, jestli Izraelci i tak pracovali na stát více než polovinu své pracovní doby, tak jako my… a o tom svorně pochybujeme) a státem regulované porodnosti (Ex 1:16). Tak by se to tuším newspeakem řeklo.
Egypt v rámci své etnické nenávisti i po mnoha letech stále považoval Izraelce za imigranty a převracel jejich práva. Jinými slovy, fašistická státní mašinerie, v rámci níž se „slušní řadoví občané“ rádi zapojí do útlaku a marginalizace „těch jiných“, „těch druhých“, „těch cizích“, „těch nepřizpůsobivých“, těch slabších, těch společensky znevýhodněných.
Útlak a otročina zde nejsou nic jiného než vyhroceně nacionalistický stát, který překračuje své Bohem dané hranice. Je pravda, že český stát nám dnes nenařizuje zabíjet děti – Češi to rádi a s gustem dělají sami – ale i tak, když uvážíme, že 10% daň je podle Písma tyranie a Boží kletba (1. S 8) a že 20% daň je otroctví, Česko je Egyptem, o jakém se starověkým Egypťanům ani nezdálo – a to ani když se jejich mrtvoly nafukovaly na břehu Rudého moře.

4) Okrádání pracujících.
Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth.“
(Jk 5:4)
Boží Slovo jasně přikazuje vyplácet pracovníky v den odvedení práce – a cokoliv jiného nazývá okrádáním a útlakem (Lev 19:13; Dt 24:14-15), „vykrmováním svého srdce v den porážky“ (Jk 5:5). Není to směšné, že ti fuj-fuj-zlí na černo zaměstnávající Pepové v modrákách s lahváčem jsou kolikrát bibličtějšími a spravedlivějšími zaměstnavateli než Církev sama, o pohanech, kteří tuhle pravdu od Církve nikdy neslyšeli, ani nemluvě?

Tak si to shrňme. Jsme národ vykrmený na porážku. Jsme Sodoma a Egypt. Žijeme v zemi, která je každý den znesvěcována krví dalších a dalších stovek dětí. De facto celý náš život volá po Božím soudu a vzpurně se snaží doplivnout do tváře Krista usazeného po Boží pravici. A už i země a nebesa okolo nás o tom nepřestávají svědčit.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás