Dnes jsem si znovu potvrdil, že realita má tendence být bizarnější než fikce. Na Aktuálně.cz na mě vybafl titulek: „Další pokus o uzákonění eutanazie. Dlužím to své matce, vysvětluje poslankyně.“ (https://tinyurl.com/y5f7u7re)

Eutanazie pro tebe! A pro tebe! A pro tebe! Eutanazie pro všechny! Dlužím to své mámě!
Jsem jediný, komu to zní jako „Další pokus o uzákonění kastrace. Poslankyně vysvětluje: Dlužím to svému manželovi“? Nebo spíš… „Další pokus o uzákonění potratů. Poslankyně vysvětluje: Dlužím to svým dětem“?
Až se dámy přestanou červenat a genderfluidní modrohlavé stvoření vzadu přestane pořvávat „Moje tělo, moje volba,“ bude záhodno se podívat na tři biblické pravdy, které se budou hodit jako kontext a rámec, ve kterém trochu poskotačíme po článku, kde paní poslankyně obhajuje praktiku, která tak případně nese v názvu ono slovíčko NAZI.

1) Hřích je nejen tím, co svolává Boží soud – hřích sám je Božím soudem.
„Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu… tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší: Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají“ (Ř 1:18, 22, 28-32).

„Ale kdo proti Mně hřeší, činí násilí své duši, všichni, kdo Mě nenávidí, milují smrt“ (Př 8:36).

Jinými slovy – Bůh ty, kdo se proti Němu bouří, vydává jejich hříchu. Nechává je zmagořit a nažrat se jejich oblíbených ohavností tak, že jim praskají pupky. Ti, kdo žijí ve vzpouře proti Bohu, milují smrt a žijí život bezcitnosti, který je jednou velkou sebevraždou.

2) Bůh se těm, kdo se proti Němu bouří, vysmívá a zničí je.
„Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému. … Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. … Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! Líbejte Syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane Jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v Něm hledají útočiště.“ (Ž 2:1-2, 4-5, 11-12).

Bůh se vysmívá těm, kdo se proti Němu, Všemohoucímu Hospodinu zástupů, snaží bouřit – a především pak těm, kdo se o to pokoušejí z pozic světské autority. Bude je soudit skrze vládu svého Syna, kterému patří veškerá autorita ne nebesích a na zemi a který rozdrtí jakoukoliv vzpouru vůči Němu. Těm však, kdo jsou Mu věrní, žehná.

3) Církev je nejen nástrojem Božího milosrdenství, je i nástrojem Jeho soudu.
„A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. … A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží Slovo a pro svědectví, které věrně drželi. A ti zvolali mocným hlasem: „Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?“ … A přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici, a postavil se k oltáři; bylo mu dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je před trůnem. A dým kadidla spolu s modlitbami svatých vystoupil z ruky anděla před Boha. Tu vzal anděl kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; i nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení. A těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravilo, aby zatroubili. Zatroubil první anděl. Nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Třetina země shořela, třetina stromů shořela, veškerá zelená tráva shořela.“ (Zj 5:8; 6:9-10; 8:3-7)

„Dcero babylonská, budeš zničena – blahoslavený, kdo ti odplatí za to, cos nám způsobila. Blahoslavený, kdo vezme tvé děti a roztříští je o skálu“ (Ž 137:8-9).

Jak nám ukazuje kniha Zjevení, jedním z důležitých úkolů Církve je modlit se za Boží soud nad zlem – protože i vyhlazení ničemníků patří k šíření Boží vlády na zemi, „protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, ti obdrží zemi. Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam“ (Ž 37:9-10).
A, samozřejmě, jako biblický protipotratový abolicionista, a právě jako biblický protipotratový abolicionista, uznávám, že Žalm 137 nás učí, že přijde chvíle, kdy Boží nepřátelé vraždí svoje děti, a nejen je, a vraždí je tak sveřepě a s gustem, že úkolem Církve je sednout si do lenošky, nalít si skotskou (samozřejmě bez ledu) a volat „Amen! Jen do toho!“

Takže, k věci: https://tinyurl.com/y5f7u7re Jestli nemáte skotskou, nalejte si cibuli. Jestli nemáte cibuli, nalejte si sojovou omáčku. Jestli nemáte sojovou omáčku, tak si nenalejte nic.

Poslankyně ANO Věra Procházková…“
Stop. Připomeňme si, že heslem strany paní Věry je „Ano, bude líp.“ Připomeňme si, že tohle „líp“ zahrnuje zrušení manželství jako svazku muže a ženy: https://tinyurl.com/y4khs92p. Připomeňme si, že tohle „líp“ znamená trafikaření, krytí korupce a ignorování oné slavné demokratické vůle lidu: https://tinyurl.com/y63b9m3j https://tinyurl.com/y2q444na https://tinyurl.com/y2cou7o6. A teď, samozřejmě, tohle „líp“ znamená i podporu sebevražd.
No, ještě, že je líp. Bylo by fakt špatné, kdyby bylo hůř.

Není to poprvé, kdy se zvažuje možnost zavedení eutanazie. Již několikrát se tím poslanci zabývali, ale nikdy to neprošlo.“
…stejně je to hezké, co dokážou správně zvolená slovíčka. Není to prachobyčejná sebevražda (otvírající dveře k další formě legální vraždy), je to eutanazie, neboli „dobrá smrt“. Není to člověk, je to Žid. Není to znásilnění, je to milování. Člověk se až diví, že „to nikdy neprošlo“.

Navíc mi všichni příbuzní, kteří zemřeli, zemřeli na rakovinu. Několik z nich jsem doprovázela na konci života a způsob, jakým umírali, se mi nelíbil… Já jsem bohužel měla velmi špatnou zkušenost s vlastní matkou, která takovou možnost [eutanazie] neměla, a myslím si, že jí to ještě dodneška dlužím.“
Zajímavé. V tomhle světě, který je následkem náhodného výbuchu ničeho, existují nějaké morální závazky a povinnosti? Dá se někde najít jejich seznam? Rád bych totiž viděl tu morální povinnost pomáhat lidem při sebevraždě… Můžu někoho střelit do hlavy, pokud se na to necítí sám? Jestli ne, proč ne?

[V lucemburských komisích, které dávají souhlas s eutaNAZIí] jsou tři lékaři, tři právníci, dva zástupci pacientů a jeden zástupce zdravotnického zařízení. Myslím, že takto podobně bychom to mohli mít postavené i my. … Můj názor je takový, že to může být pouze pro nevyléčitelně nemocné pacienty.“
Proč? Potřebuje snad někdo posudek a předpis pro doktora, aby si mohl v domácích potřebách koupit provaz a uvázat oprátku? Jestli mám právo se zabít, na co komise? A jestli to právo nemám, na co komise?

Bude to pro pacienty, kteří jsou starší 18 let. V současné době nepřichází v úvahu, abychom uvažovali o něčem takovém pro děti.“
Moudré rozhodnutí. Zabíjení dětí už je zařízené jinak, potratový průmysl funguje uspokojivě, není důvod něco měnit.

A musí to být občan České republiky. Zároveň by pacient měl mít podle mého názoru nárok na to, aby to platil stát.“
Přesně tak. Stát by se měl o své občany postarat. Tři metry provazu a vratkou židli pro všechny!

Nepřeji si, aby to jako ve Švýcarsku postupně vypadalo jako obchod. Možná tam může být výjimka pro [lidi] dlouhodobě bydlící na našem území … Ale určitě nechci, aby sem cizinci přijížděli jenom kvůli eutanazii.“
Proč? Je snad na sebevraždě něco špatně? A co když přijedou kvůli karlovarskému porcelánu a sebevraždě? To už bychom se domluvili?

Jinak samotná žádost o eutanazii by měla být podána plně při vědomí, pacient by měl být schopen napsat žádost sám nebo u lidí, kteří třeba nemohou psát, jeho zástupce.“
…no, to mi odlehlo. Pacient žádost napíše sám. Nebo jeho zástupce. Ech… mám okno… jak se to jen jmenuje, když někdo z pozice zákonem dané autority rozhoduje, jestli umřete… jo, už vím, poprava. Nějak jsem si nemohl vzpomenout. Jsem rád, že tohle opatření je tu od začátku, ušetří to spoustu peněz za právnické kličkování.

Komise by měla rozhodnout do určitého data. Budeme zvažovat za jak dlouho. V každé zemi, kde to funguje, se snaží dobu rozhodnutí zkrátit. Je třeba, aby rozhodli včas. Pacient do žádosti napíše, proč chce eutanazii. Komise pak zhodnotí, zdali je to to, co odpovídá zákonu. … V Nizozemsku třeba mají, že v komisi musí souhlasit úplně všichni, v Lucembursku je devět lidí a sedm z nich musí souhlasit. Je na zvážení, jak to udělat u nás, jestli stoprocentní souhlas, nebo jestli by stačila nadpoloviční většina. Na toto téma ještě povedeme diskusi.“
Je roztomilé mluvit o sebevraždě jako o něčem, co „funguje“. „Skočil pod vlak a fakt to zafungovalo.“
Ale teď vážně. Co to je za nesmyslné komplikace? Proč sebevraždu regulovat? Znovu se ptám – je na ní snad něco špatně? Jestli to, že chci zabít své nenarozené dítě nemusí schvalovat žádná komise, proč by měla schvalovat, když budu chtít zabít sebe? Nebo babičku, která „nemůže psát“, i kdybych jí kvůli tomu měl zlámat ruce? „Tak moment, babičce přece nemůžeš lámat ruce…“ Ale podepsat, že ji někdo v bílém plášti má zabít, můžu?

Ale lékařská komora si sama provedla průzkum, oslovila nás všechny lékaře s dotazníkem, a paradoxně vyšlo, ač představitelé České lékařské komory jsou spíše na druhé straně, že pro a spíše pro by bylo kolem 55 procent lékařů a asi 70 procent sester. U nich je to ale samozřejmé, protože ony pracují s pacientem, ony jsou u lůžka a vidí to utrpení. To je samo o sobě určitý signál.“
Jo, to rozhodně vypadá jako signál. Že většina lidí, kteří se „starají“ o naše zdraví, jsou psychopati. Hned jsem klidnější. Tady se rozhodně nemůže nic pokazit.
Ještě, že se ve vedlejším sloupečku malým písmem píše: „Spoluautor průzkumu, psycholog Radek Ptáček ale nyní tvrdí, že jsou data vytržena z kontextu a chybně interpretována. ‚Od aktuálních překrucování výsledků se jako autoři výzkumu plně distancujeme. V dosavadních vyjádřeních jsou překroucena především pro politické účely a s podstatou zjištění nemají nic společného.‘“ Tak jako se od tvrzení paní poslankyně distancují pracovníci hospiců (https://tinyurl.com/y4qpt83a).
Když jde o zabíjení lidí, fakta občas zjevně prostě musí jít stranou. „Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži“ (J 8:44).

Navíc tím, že by se [eutaNAZIe] odehrával[a] doma, případně v kamenném hospicu, tak by to nemocnici odsunulo stranou, protože tam se má léčit.“
…a, samozřejmě, taky se tam mají zabíjet nenarozené děti.

Probíhá to tak, že pacient dostane tabletky, které si podle pokynů sám vezme. Nebo přijde odborník, většinou je to lékař, který má jasné pokyny.“
Odborník, který má jasné pokyny. Zabít člověka. Dřív se takovým lidem říkalo popravčí. „Na ja, Herr Offizier, ich bin Tötungsfachmann.“

A pak je tu další možnost, že [pacientovi] bude zavedena infuze. Tam se používají léky. Na začátku takový, který pacienta uspí, a vzápětí takový, který uvolní svalové struktury a pacient přestane dýchat.“
„…poté odborník, který má jasné pokyny, zatáhne za tuto páku propadliště, konopný stáčený lék začne účinkovat, pacientovi se uvolní struktura krku a přestane dýchat…“

Kolečko od infuze může zmáčknout on sám, pokud je toho schopný, nebo někdo z rodinných příslušníků či zdravotnický personál.“
V pořádku. Jen tak dál. Nečekám, že by se tohle týkalo rodičů, kteří vychovali své děti ve věrnosti vůči Bohu. Takové děti je totiž nevydají šelmám v bílých pláštích – a také je nepopraví. A co se ostatních týče… co kdo zaseje, to také zmáčkne kolečko od infuze.

Zneužití zákona je podle mého názoru to, co je dnes už méně diskutováno. Možná v církvi, tam samozřejmě vzhledem k jejich přesvědčení asi ano, ale ve většinové společnosti to je trošku jinak.“
Díky za uznání, že křesťané jsou v naší společnosti zjevně už prakticky jediní, kdo nějakým způsobem věří, že lidský život má hodnotu a měl by být chráněn bez ohledu na pohodlí. Upřímně, myslím si, že to vůbec není špatné kritérium, jak alespoň začít prosévat Církev od plev.

My spíše – a já to cítím z lékařského stavu – potřebujeme pravidla.“
Uf. Ještě, že už se zapomnělo na Hippokratovu přísahu a dvě milénia křesťanského dědictví. Ještě bychom se museli potýkat s takovými pravidly pro lékaře jako „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít); žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu,“ nebo dokonce s prostým pravidlem „Nezabiješ.“

Já si myslím, že je správně, aby pravidla [ohledně eutaNAZIe] byla stanovena, a zneužít se dá úplně všechno. Tam, kde nejsou regule, se to dá zneužít mnohem víc.“
…jeden by řekl, že regule zakazující někoho zabít se dá zneužít trochu hůř a s menšími důsledky než regule povolující někoho zabít. Ale co já vím. Nejsem „z lékařského stavu“, že? Tomuhle my laici nemůžeme rozumět. A už vůbec tomu nemůžou rozumět ti blázni, kteří si myslí, že dobrou smrtí je zemřít v Bohem daný čas v kruhu rodiny a Církve s vědomím, že odcházím předstoupit před Krista, z jehož úst uslyším „Dobře, služebníku dobrý a věrný…“

[Nizozemci] to umožňují dětem, psychiatrickým pacientům, lidem, kteří řeknou, že jsou unavení životem. V současné době bych byla ráda, abychom to měli striktně vymezené, tak jako to mají v Lucembursku.“
„V současné době.“ Na téhle kličce je ještě víc slizu než na „pacient sám – nebo jeho zástupce“. Samozřejmě, že v současné době to má být „striktně vymezené“ – ostatně, všichni lidé, kteří „v současné době“ onemocněli rakovinou, mají zatím zhoubné bujení „striktně vymezené“.

Tady je pořád nějaká chiméra, že někdo ovlivní rozhodnutí pacienta. Dneska k sebevraždě můžete člověka dohnat taky. Takže to je prostě stejný problém, ale tady to bude ošetřeno komisí.“
Jasné, takže eutanacistická politika vlastně ve skutečnosti sníží pravděpodobnost, že někdo spáchá sebevraždu, protože „tady je to ošetřeno komisí“. Chápu. Státem sponzorovanou sebevraždou k méně sebevraždám. Geniální. Naši demokraticky zvolení představitelé, je nejvyšší začít kampaň za vymýcení pohlavních chorob skrze státní příspěvky na prostituci. Je to vaše morální povinnost. Jen ještě musíte přijít s dojemným příběhem, komu to vlastně dlužíte.

No, a my ostatní…
…bychom si měli uvědomit, že velmi snadno můžeme být asi tak dva kroky od místa, kde budou „lékařské“ komise rozhodovat o eutaNAZIích nesvéprávných lidí. A kdo by měl být připraven o svéprávnost, jestli ne ten, kdo věří v nějakou velmi politicky nekorektní bytost v nebesích? Takže bychom to s tou sojovou omáčkou možná neměli přehánět…

…a měli bychom jít a postit se a modlit se za Česko a za české politiky, kteří jsou velmi zjevně Božím trestem. Kteří velmi zjevně milují smrt a svolávají na sebe a na náš národ Boží hněv a zkázu.
Měli bychom jít a věrně vychovávat své děti k poslušnosti vůči Kristu ve všech oblastech života, a to mimo jiné i proto, že nebude trvat dlouho a těmi, kdo leží na postelích a nezvládají psát, budeme my sami.
Měli bychom se chytit za nos a uvědomit se, že Kristus Ježíš vládne nade vším a nade všemi – a že neexistuje žádná neutrální zóna, na které Mu nezáleží. Vše se děje buď v poslušnosti nebo ve vzpouře vůči Němu.
Měli bychom kázat šílející kultuře okolo nás dobrou zprávu o Kristu jako ukřižovaném, vzkříšeném a po Otcově pravici sedícím Pánu a Vykupiteli – protože jen v Něm je odpuštění, jen v Něm je život, jen v Něm je vysvobození z této temnoty.
A především – měli bychom se sami den za dnem ve věrné poslušnosti radovat z usmíření v Kristu, protože „Blahoslavení jsou všichni, kdo v Něm hledají útočiště“ (Ž 2:12). Kéž nám Bůh dá pevně stát a rozrůstat se a každý den usilovně pracovat pro Jeho Království. Má to totiž i světlejší stránku – třeba se bezbožníci budou navzájem vybíjet tak rychle, že se Bůh smiluje a dá, že naší zemí neprojde válka nebo ještě něco horšího.

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Podpořte nás