Země je plochá.
Očkování jsou jed.
Nikdy jsme nebyli na měsíci.
Chemtrails jsou skutečné.
5G sítě z nás udělají imbecily.
A, samozřejmě, jak každý ví, 11. září spáchali reptiliánští židobolševičtí zednáři z Monsata a velel jim při tom Elvis, který momentálně bydlí v Oblasti 51.

…a teď zase chvilku vážně.
Ano, jsem si vědom, že různá spiknutí a konspirace se dějí. Jinak není možné, aby mi tak rychle mizely cidery z lednice. A není pochyb o tom, že v dějinách došlo k mnohem více spiknutím, než tušíme a než kdy tušit budeme. Tedy dokud nepřijde Den soudu.
Ano, jsem přesvědčený, že křesťané mají povinnost uvažovat kriticky, mají povinnost posuzovat všechny věci ve světle Božího zjeveného Slova.
A, ano, zabývat se konspiračními teoriemi je jednou z nejstupidnějších věcí, se kterými může křesťan zahazovat čas.

Pojďme si celou otázku převést na praktičtější rovinu. Jednou z oblíbených teorií je, že světu tajně vládnou Židé. Tady ani nejsme tak daleko od pravdy. Světu vládne Žid. Žid, který na svém těle nesl naše hříchy, zemřel na kříži, vstal z mrtvých, vystoupil na Otcovu pravici a znovu přijde, aby soudil živé a mrtvé a Jeho Království bude bez konce… ale to odbočujeme.
Takže, řekněme, čistě pro účely argumentu, že světu opravdu vládne spiknutí židovských bankéřů, které ovládá celé národy, má pod palcem Google, sociální média, mainstreamová média a celý další seznam věcí, který končí někde u kleštiček na chlupy z nosu.
A dokonce řekněme, že o tom nějaký Ferda se slušivým kloboukem z alobalu má nezvratný důkaz.
OK, Ferdo. A co teď? Půjdeš s tím do novin? Pošleš dopis prezidentovi? Ferdo, víš, jaksi… Díváš se na spiklenecké zprávy, používáš spiklenecký internet, posíláš spiklenecká videa na spiklenecký YouTube, který vlastní spiklenecký Google, abys tím řekl pravdu… komu? Spiklencům v médiích a v poslanecké sněmovně?
Ferdo, buď si jistým že jestli existují tak obrovská spiknutí, jako jsou ta, o kterých mluvíš, můžeš vsadit babiččiny pantofle, že nikoho, ke komu jsi schopný se dostat, nebude problém ignorovat, zamést pod koberec. A nebo ho zmizet, zabít, rozčtvrtit, spálit a pak zamést pod koberec. Nebo zmizet tebe a rozprášit tě jako chemtrail. Tak nebo tak, přeju hodně štěstí.

No, a my ostatní… Co od nás Kristus požaduje? K čemu nás povolal? Abychom s nosem u země čenichali po spiklencích, dokud nevrazíme hlavou do lampy? Nebo abychom kázali evangelium Království a vyučovali národy, aby ve všech oblastech života byly poslušné vůči Božím přikázáním?

Jako křesťané bychom i na oblast konspirací měli mít zásadně jiný náhled než pohané.
Bible nám totiž oznamuje, že žijeme v kontextu mnohem většího spiknutí: v kontextu spiknutí proti Bohu a proti řádu světa, který Bůh zjevuje ve svém Slově. Obličeje a tvary konspirátorů se mění, ale problém zůstává stejný: je jím hřích. Je jím etika. Je jím nahrazení Božích standardů Satanovými standardy.
Použití peněz, moci, sexu nebo třeba zdravotnictví, to vše vychází z jedné základní otázky: Co je nejvyšší autoritou člověka? Kterému Bohu/bohu člověk slouží?

Biblický náhled různá spiknutí nepodceňuje ani je nepřeceňuje. Uvědomuje si, že v konečném důsledku, či spíše v samotném základě, existují jen dvě spiknutí – to Boží a to Satanovo. Celé dějiny jsou jen bojem těchto dvou stran. A Satanovo spiknutí nevyhnutelně selhalo, selhává a selže.
A aby se některé citlivé duše mohly trochu uklidnit, že jsem si dovolil použít výraz „spiknutí“ v kontextu Božího díla: „O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nýbrž o Boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy“ (1. Kor 2:6-8). Jestli tohle není „konspirační jazyk“, pak už nevím, co jím je.

Bible nám znovu a znovu svědčí o tom, že Bůh maří spiknutí ničemů, ať už se podíváme na Babylonskou věž, Exodus nebo samotný kříž, zas a znovu platí slova Žalmu 2: „Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému. ‚Zpřetrhejme Jejich pouta, odvrhněme Jejich provazy.‘ Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. … Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! Líbejte Syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane Jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v Něm hledají útočiště.“
Kříž byl na první pohled Satanovým vítězstvím – dokud se neukázalo, že byl smrtelnou ranou jakýmkoliv jeho snahám. Satan si s vítězným výrazem odnesl domů kufřík s penězi. A nevšiml si, že ten kufřík tiká.

Otázka zní: Co je biblickým řešením satanských konspirací?
Odpovědí je, že věrná poslušnost Božího lidu a hlásání evangelia, které je Boží mocí k záchraně, a vyučování plnosti Boží vůle do všech oblastí života. Je smutné, kolik „hledačů pravdy“ z pokřtěných řad ignoruje právě tuhle zásadní a základní pravdu, za kterou by se nemusela stydět ani úvodní lekce v nedělce.

Slovy Žalmu 146: „Nespoléhejte na přední muže, na člověka, v němž není záchrana. Jeho duch odchází, on se vrací zpět do své země; v ten den je po jeho nápadech. Blahoslavený je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův, ten, jenž má naději v Hospodinu, svém Bohu, který učinil nebesa i zemi, moře a vše, co je v nich, který navěky zachovává věrnost. On zjednává právo utlačovaným a dává chléb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin pozvedá sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu, maří však cestu ničemů. Hospodin bude kralovat věčně, tvůj Bůh, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja!“
Hospodin žehná svým věrným a vyhlazuje ze světa zlo a bezpráví – a proklíná a maří plány ničemů. Proto nemá smysl spoléhat se ani na ty nejmocnější z lidí – natož na členy skupin s honosnými názvy jako „ANTI-NWO – PROTI NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU!!!!“…

A proto, ať už přijde skoro jakákoliv konspirační teorie, samozřejmě, že to může být spiknutí. Jak už jsem řekl, spiknutí je okolo nás mnohem víc, než si řada z nás myslí. Jen si vzpomeňte, kolikrát je prázdná Nutella a nikdo neví nic o jejím dojedení… ale hlavním problémem naší společnosti je nevěra křesťanů a otevřená vzpoura pohanů. A zbabělost kazatelen. A kdyby se tenhle trojjediný problém víc adresoval, vyřešilo by to… no… fakt jakože hodně, no.

I kdyby byly pravdivé tři ze dvou konspirací, znamenalo by to, že máme problém. Ale tím problémem by byl v první řadě (a asi tak v dalších třiceti řadách) hřích. A strach. A absence náležité pozitivní, spravedlivé, svaté kultury. Potřebujeme méně lidí, kteří sledují, jestli reportéři nedělají tajná zednářská gesta, a víc lidí, kteří káží Krista a prosazování Božích dokonalých standardů. To jediné může být nástrojem proměny hříšných srdcí. Ať už jako konspirátor děláte to, co děláte, protože si hrajete na spasitele, nebo pácháte zlo, protože vám prostě chutná, řešením je pouze a jedině pokání a poslušnost vůči jedinému skutečnému Spasiteli. To je konkrétně asi tak druhá lekce v nedělce.

Krom toho, že honění se za konspiračními teoriemi ignoruje nástroje, které nám Bůh proti zlu dal, má i celou řadu dalších problémů. Alespoň stručně:

1) Konspirační honění je gnostické.
A to znamená, že je kacířské. Starověcí gnostici věřili, že člověk je spasen tajným poznáním. Věřili, že člověk se potřebuje osvobodit z tohoto světa hmoty a skrze tajné iniciace vystoupit do sféry ducha. A mnoho (nejen) křesťanů, kteří mají plné ruce práce s odhalením tamtého a tutého konspirácu, zastávají ne zrovna nenápadnou verzi této starověké hereze. Náležitě iniciovaný člen má „tajné poznání“ ohledně svých nepřátel, ať už je to Satan (v případě křesťanských honičů), nebo levičáci/pravičáci/Židé/reptiliáni/… (v případě jejich sekulárních honících protějšků) – a tohle tajné poznání jim slouží jako psychologické ospravedlnění pro jejich nicnedělání. Jsou povzneseni nad ten nevědoucí póvl. Usilují o poznání kvůli poznání, protože to je to, co určitě pomůže. Tráví čas nekonečným studováním dalších a dalších informací o dané „konspiraci“, vytváří si své vlastní tajné kroužky – tajné kroužky, které ví všechno o nepřítelově tajném kroužku. Napodobují své (často smyšlené) nepřátele – a když proto dojde na skutečnou práci, skutečný boj a skutečné budování, jsou k ničemu.

2) Konspirační honění naleptává biblické křesťanství.
„Andělu sboru v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu: Znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty první. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí Mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. Vám ostatním v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, KTEŘÍ JSTE, JAK ONI ŘÍKAJÍ, NEPOZNALI HLUBOKÉ VĚCI SATANOVY, pravím: Nekladu na vás jiné břemeno; pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává Moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy…“ (Zj 2:18-20; 24-26). Jak je zjevné z Kristových slov, snahy o „poznání hlubokých věcí“ nepřítele, snahy o poznání jeho plánů a konspirací, vedou k nemorálnosti, k odklánění od biblické víry a k nekonání Kristem přikázaných skutků. Některé věci se zjevně nemění.

3) Konspirační honění vede k hříšnému strachu.
Bůh nám „nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy,“ a proto se nemáme „stydět za svědectví našeho Pána,“ nýbrž „snášet útrapy pro evangelium podle moci Boží“ (2. Tim 1:7-8). Všechno má v ruce náš milostivý Otec, který vše používá pro naše dobro a pro dobro svého Království (Ř 8:28), a který nám přikazuje ústy svého Syna: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců“ (Mt 10:29-31). Jako křesťané máme povinnost být lidem, který odvážně hlásá evangelium a který je ochoten přijímat utrpení z Boží ruky, protože náš Bůh a Otec je Tím, kdo má vládu naprosto nade vším. To ale není poselství, které by z kruhů konspiračních honičů zaznívalo. V jejich světě vládnou konspirátoři a Bůh nás prakticky opustil, a proto „se bojte těch, kdo chemtrailují vaše tělo…“

4) Konspirační honění má zoufale maličkého Boha.
Bůh Bible působí všechny věci podle rady své vůle (Ef 1:11); maří cesty ničemů (Ž 146:9); „jak se Mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země; není, kdo by Mu mohl dát přes ruku a říci Mu: Cos to provedl?!“ (Da 4:32); vysmívá se vzpurníkům a zničí je (Ž 2). A proto… Řekněme, že třeba máme spoustu jedů v jídle a ve vodě a v očkování a v lécích a zabíjí nás naše telefony a padá na nás smrt z letadel. Jestli to tak je, pak to znamená, že Bůh se na nás hněvá kvůli našemu hříchu. Já vím, je pohodlnější hledat zlo u „těch druhých“ – ale i jestli jsou ti druzí tak strašně zlí a tak strašně moc nás ničí, je to proto, že v Božích očích si to zasloužíme kvůli našemu vlastnímu hříchu.

Řekněme, že to tak všechno je. Jestli ano, řešení je jednoduché.

Jděte a kažte evangelium Kristova Království. Vyučujte Boží zákon. Krmte hladové. Šaťte nahé. Zastaňte se utlačovaných. Třeba se Bůh smiluje.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás