„Bez vás, bez každého z vás, bez vašeho porozumění pravidlům a opatřením, bez vaší důvěry v to, že mají svůj smysl, a bez jejich dodržování virus neporazíme…“

„V tuto chvíli musíme opravdu všichni táhnout za jeden provaz. Já věřím, že ta opatření jsme snad schopni dodržovat alespoň těch čtrnáct dnů…“

„Ta opatření mohou zafungovat jedině v případě, že to budou opatření nás všech. Že si je vezmete za své a budete je dodržovat.“

…právě tak a mnoha dalšími květnatými slůvky tatínkovsky promlouval k srdíčkům nás všech plukovník Mistr FIDE prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., než se provalilo jeho neorouškované restaurační setkání s pány (jak všichni svorně doufáme) rozhodně ne z jeho domácnosti.

A, samozřejmě, všichni ti, jejichž životy a snahy a sny se rozsypaly kvůli plukovníkovým vlastním opatřením, a nebo vlastně my všichni, kdo se musíme skoro nonstop promenádovat s plenkou na obličeji, bychom mohli ocitovat prof. MUDr. Pokrytce, CSc., Ph.D.: „Je trochu výsměchem, že tito lidé nejenže porušovali pravidla,“ a především: „Jako byste nám pohrdavě flusli do tváře…“

Rozhodně je velká Boží milost, že nám Bůh na dalších a dalších příkladech ukazuje, že tady skutečně nejde o bezpečnost lidí – nejde tu o to, že by naši velební snad věřili svým opatřením a považovali by je za nutná, důležitá a prospěšná. Kdyby to tak bylo, řídili by se jimi sami.
Zas a znovu se potvrzují slova H. L. Menckena: „Cílem praktické politiky je držet obyvatelstvo ve strachu (aby volalo po někom, kdo by ho odvedl do bezpečí) pomocí hrozeb nekonečné řady skřetů, z nichž všichni jsou jen imaginární.“

Bylo by snadné Herr Obersta Prymulu odsoudit a pohoršovat se nad ním… ale opravdu jste od něj někdo čekal něco jiného?
Pokrytci budou pokrývat, lháři budou lhát, prasata budou chrochtat u koryt a pohani budou pohánět – to není nic nečekaného. Ale, slovy apoštola Pavla, „proč bych měl soudit i ty, kdo jsou mimo nás? … Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!“ (1. Kor 5:12-13).
Pohani ani nemají, co by proti Prymulově pokrytectví namítli: Je snad nějaký objektivní, neměnný, pro všechny závazný standard dobrého a zlého, proti kterému se „provinil“? Je snad na pokrytectví něco objektivně špatně? Ostatně, FIDE MUDr. CSc., Ph.D. nemohl udělat nic jiného, než k čemu ho jeho evolučně podmíněné chemické mozkoříhání dovedlo…

Inu, je velmi snadné vysmívat se pokrytectví pana prof. Plukovníka Dr. Jekylla a pana Hydea CSc. a jemu podobných – a je rozhodně pravda, že pokrytečtí tyrani se spasitelským komplexem si výsměch zaslouží – ale kolik z pohoršovatelů jsou stejní Prymulové jako Mistr Oberst Ph.D.? Kolik z nás by si s ním mohlo podat ruku, nebýt to zakázané? Kdo z nás není Prymula?
Jen namátkou, drahý křesťanský čtenáři…

1) Říkáš, že věříš Bibli a řídíš se jí?
Jak je na tom tvá poslušnost vůči Božímu neměnnému přikázání „Buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích; nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku“ (Žd 10:24-25)? Dokázal bys otevřít Písmo a vysvětlit a obhájit, jak vypadá náležité shromáždění Božího lidu, jak často se má konat a proč nejsou například „internetové bohoslužby“ biblicky přijatelné? Můžeš se podívej na svůj život a podle biblických kritérií říct, že uctíváš Boha náležitě, v pravdě a podle všech Jeho požadavků?

2) Nebo: Měli by křesťané pomáhat utlačovaným a bojovat proti bezpráví?
Kolik času a peněz jsi za uplynulý měsíc věnoval praktické pomoci utlačovaným? Dokázal bys otevřít Bibli a třeba na pěti verších vysvětlit a obhájit, co Bůh definuje jako bezpráví? …a kolik času jsi oproti tomu strávil sledováním filmů, hraním počítačových her (ano, mobil se počítá taky) a projížděním sociálních sítí?

3) Měli by křesťané žít v sexuální čistotě?
…jestli říkáš, že ano, pak předpokládám, že spadáš do té kategorie řádově jednoho ze tří křesťanů, kteří se nedívají na porno? A určitě rozhodně nepoužíváš antikoncepci, a proto nespadáš do oné kategorie, o které bratr Martin Luther se vší pastýřskou citlivostí prohlásil: „Ti, kdo nemají v lásce děti a rodičovství, jsou svině, dobytek a kusy dřeva, které nejsou hodny být nazýváni muži a ženami; pohrdají totiž požehnáním Boha, Stvořitele a Autora manželství“…?

4) Měli by křesťané ctít Boha jako rodiny a domácnosti?
Jestli ano: Jakou knihu a jaký katechismus procházíte při pravidelném, každodenním rodinném uctívání? Jaké praktické a cílené kroky ve svém každodenním životě podnikáte, abyste jako rodina vytvářeli kulturu zbožnosti, vděčnosti, praktického milosrdenství a poslušnosti vůči Kristu ve všech oblastech života? Kolik času jako rodina (ať už rozervaná do svých pokojů nebo spolu v obýváku) trávíte před televizí – a kolik modlitbami, cíleně křesťanským vzděláváním, studiem Písma a křesťanské literatury a zpěvem biblických písní?

Byl to puritánský učenec a pastor John Owen, kdo prohlásil, že „Jaký je člověk, když je o samotě, takový skutečně je.“

A byl to Pán Ježíš Kristus, kdo řekl: „Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Anebo jak můžeš říkat svému bratru: ‚Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka‘, a hle, ve tvém oku je trám? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra.“ „Bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá …“ „Běda vám … pokrytci, protože … jste zanedbali závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. … Běda vám … pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti“ (Zj 21:8; Mt 23:23, 27-28).

Bůh skrze ústa samotného Pána Ježíše proklíná nekajícné pokrytce a lháře a prohlašuje, že mají své místo v ohnivém jezeře.
A Mistr Oberst Jekyll Hyde CSc. je pokrytec a lhář.

Ale, dámy a pánové, jak jsou na tom vaše oči? Kdo z vás mu to může říct?

…ale tím to nemusí skončit: Pro kajícné pokrytce a lháře je naděje. Pro ty, kdo se odvrátí od svého hříchu a podřídí se v poslušné víře ukřižovanému a vzkříšenému Pánu vesmíru Ježíši Kristu a Jeho přikázáním a zákonům, stále je naděje, usmíření a odpuštění.

„On stal se všem, kdo Ho poslouchají, původcem věčné záchrany“ (Žd 5:9). „Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích“ (Ti 2:11-14).

Podpořte nás