…jedna z věcí, kterou mí přátelé vědí z praxe až příliš dobře, je, že když napíšu, že budu stručný, velmi pravděpodobně je čeká několik stránek textu. To jen tak na okraj na vysvětlenou. Nuže…

„Na vlky nikdy není možné být přespříliš tvrdý. A na slabé ovečky nikdy není možné být přespříliš laskavý.“
-Martin Luther-

„Pastýř by měl mít dva hlasy: jeden, aby jím svolával a shromažďoval ovce; a druhý, aby jím odvracel a zaháněl vlky a zloděje. Písmo ho vybavuje, aby dělal oboje.“
-Jan Kalvín-

…smutným a skutečně srdcervoucím faktem dnešní církve je, že žijeme v době, kdy se o sobě mnohé kozy domnívají, že jsou ovcemi, a to prostě proto, že za jejich kazatelnou slintá vlk.

Písmo má mnoho co říct o sebeklamu falešných věřících; předkládá nám celou řadu varování, že mnozí z těch, kdo se hlásili ke křesťanství dokonce i v době, kdy je to mohlo stát život, přesto skončí v ohnivém jezeře pro svou nevíru a neposlušnost:
„Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Ne každý, kdo Mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli Mého Otce, který je v nebesích. Mnozí Mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme Tvým jménem neprorokovali a Tvým jménem nevyháněli démony a Tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode Mne, činitelé nepravosti‘“ (Mt 7:15-23).
Tato Pánova slova by nás měla vést k té největší vážnosti – a to o to více, když si uvědomíme, že ti, které Pán vyhání, jsou nazváni doslova „činitelé bezzákonnosti“ (srov. Pavlík) – a že většina dnešních křesťanů vystihne svůj vztah vůči Božímu zákonu z kontextu vytrženými slovy, že „nejsme pod zákonem, ale pod milostí“.

Apoštol Pavel nám také jasně říká, že „u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní“ (Ř 2:13). Bezzákonní, kteří zákon neplní, nebudou v poslední den před Bohem shledáni spravedlivými a budou zavrženi – to je něco, co jasně říká Pán Ježíš i Pavel jako Jeho „apoštol spásy jedině milostí jedině skrze víru“ – a druhou stranou této mince je, že ti, kdo se den za dnem úpěnlivě snaží dodržovat objektivní standardy Božího zákona v poslušnosti vůči Pánu Ježíši Kristu, jistě budou v poslední den přijati jako spravedliví.

Nebo, slovy apoštola Jana: „Dítky, ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako On je spravedlivý. Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy. Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha“ (1. J 3:7-9).
Jan říká, že se nemáme nechat svést, nemáme si nechat nalhat nic jiného: Před Bohem jsou spravedliví ti, kdo činí Božím zákonem definovanou spravedlnost – a tito ani „nemohou hřešit, protože se narodili z Boha“. Ti, kdo budou v poslední den zachráněni, „nemohou hřešit“ – nedokáží žít život porušování Božích přikázání, nedokáží nežít život Bohem definované spravedlnosti, protože Bůh sám říká: „Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého Ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle Mých ustanovení a Má nařízení budete zachovávat a plnit“ (Ez 36:26-27). Ti, kdo nežijí podle Božího zákona, nebudou zachráněni, protože Ježíš v životech svých vyvolených nedělá tak mizernou práci.

…ale jestli jsme Kristovi, znovu, tyto pasáže by nám měly být velkým povzbuzením. Měli bychom být schopni se podívat na své životy a říct „Ano, tohle je realita mého života. Číst příkazy v Exodu a v Levitiku a v Ezechieli je pro mě, slovy Žalmu 19, sladší než med. Ano, skutečně z Boží milosti nemůžu jinak, než se prokousávat Deuteronomiem a snažit se podle něj co nejvěrněji žít. A projevuje se to, mimo jiné tím, že… [dlouhý a radostný a nadšený seznam].“

A v takovém případě nám Písmo předkládá mnohá další ujištění a povzbuzení a útěchy.
Je tragické, že než je možné otevřeně a smysluplně hovořit o útěchách Božího Slova, je nutné se tak moc vyhradit proti vyprázdněnému veršíčkování, které mnohé nakonec povede k marnému volání „Pane, Pane…“ – ale to nic nemění na jedinečnosti a vzácnosti a hodnotě útěchy, kterou Písma předkládají Božím věrným.

…protože i oni budou v tomto světě zažívat bolest, utrpení a nejistotu. Dost možná mnoho z této bolesti budou zažívat dokonce právě kvůli své věrnosti. Ostatně, „Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni“ (2. Tim 3:12).
A právě takovým chci předložit následující řádky. Boží svatí, věrní a milovaní, ať už vás čeká bolest zrady, zavržení nebo rakoviny, bolest porodu nebo naopak samovolného potratu, bolest neplodnosti nebo obav, jak všechny ty krky nakrmíte, ať jsou vám tato slova k potěšení.

Ž 3:4-9
Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mě. Má Slávo, pozvedáš mi hlavu. Můj hlas zní k Hospodinu, volám a On mi ze své svaté hory odpovídá. … Povstaň, Hospodine! Zachraň mě, můj Bože! Spása náleží Hospodinu. Na tvém lidu je požehnání!

Ž 9:10-14
Hospodin je nepřístupným hradem utlačených, je nepřístupným hradem v dobách soužení. V Tebe budou doufat ti, kdo znají Tvé jméno, neboť Ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří Tě hledají. Opěvujte Hospodina, sídlícího na Sijónu, oznamujte mezi národy Jeho činy! … On nezapomíná na volání zkroušených. Smiluj se nade mnou, Hospodine!

Ž 17:5-8
Mé kroky se držely ve tvých stezkách, mé nohy neuklouzly. Volám k Tobě, Bože, protože mi odpovídáš. Nakloň ke mně své ucho, slyš mou řeč. Prokaž své milosrdenství, Spasiteli těch, kdo … hledají útočiště ve Tvé pravici. Chraň mě jako zřítelnici svého oka, ve stínu svých křídel mě skryj.

Ž 18:2-3
Vroucně Tě miluji, Hospodine, moje sílo. Hospodin je má skála, má tvrz, můj vysvoboditel. Můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště; je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad.

Ž 23
Hospodin je můj Pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť Ty jsi se mnou. Tvé žezlo a Tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.

Ž 27:1, 3-5, 7-10, 14
Hospodin je mé světlo i má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, koho bych se lekal? … Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce se nebude bát. Kdyby se proti mně zvedla bitva, i tehdy budu doufat. … O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v Jeho chrámu. V den zlý mě schová ve své skrýši, skryje mě v úkrytu svého stanu, na skálu mě zdvihne. … Slyš, Hospodine, když hlasitě volám, smiluj se nade mnou a odpověz mi! Ohledně Tebe svému srdci připomínám slova: Hledejte Mou tvář! A já Tvou tvář hledám, Hospodine! … Nenech mě, neopouštěj mě, Bože, má spáso! I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine. … Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce! Očekávej na Hospodina!

Ž 28:2, 6-9
K Tobě volám, Hospodine, má skálo, nebuď ke mně hluchý! Požehnán buď Hospodin, neboť vyslyšel mé úpěnlivé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, v Něho doufá mé srdce. Dostalo se mi pomoci, proto mé srdce jásá, proto Mu budu vzdávat chválu svou písní. Hospodin je silou svého lidu, je spásnou záštitou svému pomazanému. Zachraň svůj lid, žehnej svému dědictví, pas jej, nos jej stále!

Ž 33:18-22
Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se Ho bojí, na ty, kdo očekávají na Jeho milosrdenství, aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. Vždyť v Něm se raduje naše srdce; vždyť spoléháme na Jeho svaté jméno. Kéž je s námi Tvé milosrdenství, Hospodine, protože na Tebe očekáváme.

Ž 34:2-9
V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně Jeho chvála. Má duše se chlubí Hospodinem. Pokorní to uslyší a budou se radovat. Velebte se mnou Hospodina! Vyvyšujme společně Jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a odpověděl mi, vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. Ti, kdo na Něj hledí, budou zářit. Na jejich tvářích nebude stud. Tento chudý volal, a Hospodin Ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se Ho bojí, a vytrhuje je. Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v Něm hledá útočiště.

Ž 36:6-11
Hospodine, až k nebesům sahá Tvé milosrdenství a Tvá věrnost až k oblakům. Tvá spravedlnost je jako nejvyšší hory, Tvé soudy jako velká hlubina. Zachraňuješ lidi i zvířata, Hospodine. Jak vzácné je Tvé milosrdenství, Bože! Synové lidští hledají útočiště ve stínu tvých křídel. Sytí se tučností Tvého domu, napájíš je proudem svých rozkoší. Neboť u Tebe je pramen života; díky Tvému světlu vidíme světlo. Vztáhni své milosrdenství na ty, kteří Tě znají, a svou spravedlnost na lidi přímého srdce.

Ž 40:6-18
Hospodine, můj Bože, Ty jsi s námi učinil mnoho svých divů a úmyslů; nikdo se s Tebou nemůže měřit. Chci je oznamovat a hovořit o nich – je jich víc, než se dá vypovědět. … Hospodine, Ty mi neodepřeš své slitování. Kéž mě stále střeží Tvé milosrdenství a Tvá věrnost. … Kéž mě, Hospodine, zatoužíš vysvobodit! Hospodine, pospěš mi na pomoc! … Ať se veselí a radují v Tobě všichni, kdo Tě hledají! Ti, kdo milují Tvou spásu, ať říkají stále: Veliký je Hospodin! Ač jsem chudý a nuzný, Panovník na mě myslí. Tys má pomoc a můj vysvoboditel, můj Bože, neotálej!

Ž 42:9, 12
Ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou Jeho píseň, modlitba k Bohu mého života. … Proč jsi tak skleslá, má duše, proč jsi ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha – vždyť Mu budu znovu vzdávat chválu za spásu Jeho přítomnosti, za svého Boha.

Ž 46:2-8
Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin, byť by jeho vody burácely a pěnily, byť by se hory pro Jeho zpupnost třásly. Řeka svým proudem oblažuje Boží město, svaté příbytky Nejvyššího. Bůh je uprostřed něj, nezhroutí se. Bůh mu přijde na pomoc hned za rozbřesku. … Hospodin zástupů je s námi, nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův.

Ž 62:6-9
Jen se ztiš před Bohem, má duše, vždyť od Něj je má naděje. Jen On je má skála a spása, můj nepřístupný hrad – nepohnu se. V Bohu je má spása a sláva, On je má pevná skála – v Bohu mám útočiště. Lidé, doufejte v něj v každý čas, vylévejte před Ním své srdce – Bůh je naše útočiště.

Ž 91
Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v Něho doufám. On tě uchrání … Přikryje tě svými perutěmi, pod Jeho křídly máš útočiště, Jeho věrnost je pavézou i štítem. … Protože jsi Hospodina, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem, nestane se ti nic zlého, rána se ke tvému stanu nepřiblíží, neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopýtla o kámen. … Protože ke Mně přilnul, vytrhnu ho; uvedu ho do bezpečí, protože zná Mé jméno. Bude ke Mně volat a Já mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu.

Ž 121
Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. Nedovolí, aby tvá noha uklouzla, tvůj strážce nedříme. Ano, strážce Izraele nedříme a nespí. Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení od nynějška až navěky.

Ž 128
Blahoslavený je každý, kdo se bojí Hospodina, ten, kdo chodí po jeho cestách. Jistě budeš jíst výtěžek svých rukou, bude ti blaze, bude ti dobře. Tvá žena bude jako úrodná réva uvnitř tvého domu, tví synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. Hle, takto bude požehnáno muži, který se bojí Hospodina. Kéž ti požehná Hospodin ze Sijónu – pak budeš hledět na dobro Jeruzaléma po všechny dny svého života a uvidíš syny svých synů. Pokoj nad Izraelem!

Iz 12:2-6
Hle, Bůh je má záchrana, budu Mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin je mou silou i mocí – stal se mou záchranou. S jásotem budete čerpat vodu z pramenů té spásy. V onen den řeknete: Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte Jeho jméno, oznamujte mezi národy Jeho činy; připomínejte, že Jeho jméno je vyvýšené. Hrajte chvalozpěvy Hospodinu, protože jednal vznešeně – ať je to známo po celé zemi. Jásej a výskej, obyvatelko Sijóna, protože velikým je uprostřed tebe Svatý Izraele!

Mt 6:25
Nedělejte si starosti o svůj život … Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket?

Mt 10:29-31
Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.

Fp 4:6-9
O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi.

A, slovy Heidelberského katechismu:

1. Co je tvým jediným potěšením v životě i smrti?
Mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím mému věrnému Spasiteli Ježíši Kristu, který svou drahou krví dokonale zaplatil za všechny mé hříchy a vykoupil mě z veškeré ďáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého Otce v nebesích mi nemůže spadnout jediný vlas z hlavy a vše mi společně musí sloužit ke spasení. Proto mě také ujišťuje svým Svatých Duchem o životě věčném a dává mi srdce, které je ochotné a připravené žít nadále jen pro Něho.

26. Co věříš, když vyznáváš: „Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země“?
Věřím, že věčný Otec našeho Pána Ježíše Krista stvořil z ničeho nebe i zemi se vším, co je v nich, a že veškeré stvoření udržuje a spravuje svou věčnou moudrostí, úradkem a prozřetelností. Věřím také, že díky svému Synu Ježíši Kristu je i mým Bohem a Otcem, jemuž plně důvěřuji, a proto nepochybuji, že mě zaopatří vším potřebným pro mé tělo i mou duši. A také věřím, že mi obrátí v dobré vše to zlé, co na mne sesílá v tomto slzavém údolí světa, protože jako Všemohoucí Bůh to učinit může a jakožto věrný Otec to učinit také chce.

27. Co rozumíš Boží prozřetelností?
Boží prozřetelností rozumím všemohoucí a všudypřítomnou Boží moc, kterou Bůh jako svou vlastní rukou až dosud udržuje nebesa i zemi spolu se vším stvořením, a tak je spravuje a vládne nad nimi, že listí a tráva, déšť i sucho, plodné i neplodné roky, jídlo i pití, zdraví i nemoc, bohatství i chudoba, a vlastně úplně všechno se děje ne bez příčiny a náhodou, nýbrž přichází to z Jeho otcovské ruky.

129. Co znamená slůvko „Amen“?
„Amen“ znamená: „Ať se tak skutečně a jistě stane!“ Má modlitba je totiž Bohem vyslyšena mnohem jistěji, než ve svém srdci cítím, že Jej o toto vše žádám.

Amen.

Podpořte nás