„Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí?“ (Ž 11:3)

 Vzkříšený Pán Ježíši Kristus vyslal svou Církev učedničit národy a přinášet Jím vydobyté vykoupení do světa skrze věrné uctívání, hlásání evangelia Království a poslušnost ve všech oblastech života. Jako křesťané, jako lidé pokřtění ve jméno Trojjediného Boha, tedy máme slavné poslání, kterým není nic menšího, než být nástrojem obnovy světa, než přinášet celému světu lásku, právo, spravedlnost a svobodu pod Kristovou nadvládou, našemu bližnímu k dobru a Kristu k slávě.   

 Do velké míry jsme však na toto poslání zapomněli.

 Důsledkem je, že se nám západní civilizace rozpadá před očima. A přece, na poslání Církve se nic nemění. Pán Ježíš prohlásil, že Mu byla dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi – a že naším úkolem a povinností jakožto Církve není a nemůže být nic menšího než budování křesťanské, vykoupené civilizace. Do tohoto díla nám Pán Ježíš dává dar svého Ducha a své ujištění, že je v tomto poslání s námi až do konce věků. Velké poslání Církve nemůže selhat.

 Jak řekl apoštol Pavel, všechno je naše, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí, všechno je naše, my pak jsme Kristovi a Kristus Boží.

Budoucnost patří nám. Kristus jednou provždy zvítězil na kříži, a proto je i naše vítězství v historii nevyhnutelné. Bude si ale žádat mnoho práce. Bude si žádat nekompromisní, oddanou, aktivní, dobře vystrojenou Církev.

 Abychom mohli budovat kulturu života, lásky, uctívání, svobody, cti, práva a spravedlnosti, kulturu v rozporu s rozkladem a dekadencí sekularismu a dalších falešných náboženství, potřebujeme stavět na pevných základech biblické Pravdy.

 Vaše podpora nám pomůže poskytovat více a více knih a dalších zdrojů pro všeobjímající, kulturu proměňující křesťanství. Už teď na naší stránce najdete řadu knih a článků a dalších materiálů – a z Boží milosti jich bude přibývat stále více.

Prosíme, modlete se za naši práci. Pokud budete chtít, můžete naši překladatelskou práci podpořit i přes PayPal (rádi Vám vystavíme fakturu).

 Evropské křesťanstvo znovu povstane. Evropa se znovu skloní před Kristem – a my máme tu výsadu urychlovat příchod onoho dne. Využijme ji.